62 av 62 träffar matchar dina val
Hagbyskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 350
  Årskurs 1: 44
  Årskurs 2: 59
  Årskurs 3: 67
  Årskurs 4: 50
  Årskurs 5: 48
  Årskurs 6: 44
  Årskurs F: 38

Beskrivning

Höga förväntningar ger höga resultat!

Hagbyskolan är en F-6 skola med fritidshemsverksamhet som ligger vackert belägen i södra Linköping. Hagbyskolan har en skolgård som möjliggör lek, rörelse och naturupplevelser. Det finns goda förutsättningar att använda skolgården och närområdet för undervisning och fritidshemsverksamhet. Vi har även förmånen att ha Särskola på området, vilket är berikande och något vi alla värnar om.
En blandning av rutinerade och unga pedagoger samarbetar för att aktivt skapa ett positivt klimat i verksamheten. Tillsammans med eleverna utvecklar vi våra kunskaper och förmågor för att skapa storverk för oss själva och andra. Med fokus på kunskap, pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.
Trygghet, respekt och ansvar är ledord för oss i skapandet av Hagbyandan. Med ett aktivt Friendsteam, närvarande vuxna och ett utökat antal rastvakter är vår målsättning att alla i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar och tillåts vara sig själva.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Skogsgatan 98
 • Postadress: Hagbyskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 64
 • E-post: Hagbyskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Hagbyskolan 
 • Rektor: Åsa Wallén
 • Telefon:
  013-20 5312
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
80,5
Värdegrund
Medelvärde
84,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,9
Elevinflytande
Medelvärde
77,5
Lokaler och mat
Medelvärde
69,2
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
89,9
Fritid
Medelvärde
94,7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
85,2
Värdegrund
Medelvärde
87,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,5
Elevinflytande
Medelvärde
81,2
Lokaler och mat
Medelvärde
78,1
Fritidshem
Medelvärde
89,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Harvestadsskolorna
 • Område/stadsdel:  Ullstämma
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 437
  Årskurs 1: 80
  Årskurs 2: 76
  Årskurs 3: 80
  Årskurs 4: 47
  Årskurs 5: 31
  Årskurs 6: 31
  Årskurs F: 92

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nybrovägen 1
 • Postadress: Harvestadsskolorna
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 84 14
 • E-post: Harvestadsskolorna sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Harvestadsskolorna 
 • Rektor: Jenny Linde
 • Telefon:
  013-20 88 94
 • Rektor biträdande: Marita Kols
 • Telefon:
  013-20 84 27
 • Rektor biträdande: Veronica Möller
 • Telefon:
  013-20 88 70
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
78,3
Värdegrund
Medelvärde
85,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
78,0
Elevinflytande
Medelvärde
68,9
Lokaler och mat
Medelvärde
85,1
Fritid
Medelvärde
95,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
86,7
Värdegrund
Medelvärde
87,9
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,9
Elevinflytande
Medelvärde
82,5
Lokaler och mat
Medelvärde
85,1
Fritidshem
Medelvärde
88,4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Himnaskolan
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 595
  Årskurs 1: 73
  Årskurs 2: 89
  Årskurs 3: 94
  Årskurs 4: 86
  Årskurs 5: 86
  Årskurs 6: 82
  Årskurs F: 85

Beskrivning

MÅLET ÄR ATT ALLA SKALL TRIVAS
Himnaskolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem och ligger centralt placerad i Linghem med närhet till naturen. På skolan finns numera ett fokusbibliotek som är samordnat med Linghems folkbibliotek, vilket innebär tillgång till ett större utbud av litteratur och närmare samverkan mellan pedagoger och bibliotekarie. Skolan byggdes år 1974 och har väl utarbetade rutiner och traditioner samt stabil och kompetent personal. En omfattande till- och ombyggnad har skett, vilket innebär väl anpassade lokaler för vår verksamhet där modern teknik kan användas i arbetet mot högre måluppfyllelse. Fritids arbetar utifrån barnens ålder och mognad och ger barnen möjligheter att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga genom såväl styrda som spontana aktiviteter med utgångspunkt från barnens behov och egna önskemål. Utomhusaktiviteter finns som naturliga inslag både i skolan och på fritids.

Trygghet, kunskap och respekt är våra ledord och har under flera år arbetat med värdegrundsfrågor med målet att alla ska trivas och respektera varandra. Vårt elevhälsoteam är ett viktigt organ liksom vårt trygghetsteam som arbetar både förebyggande och direkt. På Himnaskolan finns en lång tradition av föräldrasamverkan bl a genom skolrådet där representanter för föräldrar, elevråd, personal och ledning träffas för att diskutera aktuella frågor om skola och fritids. Vi samverkar också med föreningslivet i vårt närområde.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Himnavägen 145
 • Postadress: Himnaskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 58 02
 • E-post: Himnaskolan ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Himnaskolan 
 • Rektor: Lena Göterdal
 • Telefon:
  013-20 57 41
 • Rektor biträdande: Anna Cathrine Hoff
 • Telefon:
  013-20 58 12
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
75,1
Värdegrund
Medelvärde
78,4
Utveckling och lärande
Medelvärde
76,8
Elevinflytande
Medelvärde
66,6
Lokaler och mat
Medelvärde
66,9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
87,9
Fritid
Medelvärde
87,2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
84,8
Värdegrund
Medelvärde
87,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
85,8
Elevinflytande
Medelvärde
78,9
Lokaler och mat
Medelvärde
84,0
Fritidshem
Medelvärde
93,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Hjulsbroskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 343
  Årskurs 1: 42
  Årskurs 2: 56
  Årskurs 3: 41
  Årskurs 4: 49
  Årskurs 5: 53
  Årskurs 6: 55
  Årskurs F: 47

Beskrivning

KVALITÉ - KREATIVITET - LUST OCH GLÄDJE
- INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
ÄR VÅRA LEDSTJÄRNOR

Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

Vi uppnår en hög måluppfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete. Vi använder portfolio i både år F-6 och på fritidshemmen, för att få ökad tydlighet i målen.

Vi satsar på vår IT-pedagog och utvecklar IT-användningen som pedagogiskt verktyg för lärarna. Vi använder lärplattformen fronter för information, dokumentation och pedagogiskt arbete med eleverna.

Sedan 2010 har skolan ett fokusbibliotek. Bibliotekarien arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. Vårt bibliotek har två år i rad utsetts till ett Skolbibliotek i världsklass.

Mångfaldsarbetet har sin utgångspunkt i samarbetet med Vectilza Pamatskola i Lettland.

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Skolskogen och skolgården ger oss möjlighet för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter till naturstudier.

Fritidshemmens erfarna personal arbetar åldersblandat upp till och med år 3. Elever i år 3 har ett eget fritidshem för att erbjuda dem mer åldersanpassade aktiviteter. Fritidspersonalen ansvarar även för rastverksamhet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Bokhagsvägen 5
 • Postadress: Hjulsbroskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 79 46
 • E-post: Hjulsbroskolan sodraskolomradet@linkoping.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,7
Värdegrund
Medelvärde
78,6
Utveckling och lärande
Medelvärde
76,4
Elevinflytande
Medelvärde
64,4
Lokaler och mat
Medelvärde
73,7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
89,9
Fritid
Medelvärde
86,9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
82,5
Värdegrund
Medelvärde
87,8
Utveckling och lärande
Medelvärde
83,8
Elevinflytande
Medelvärde
72,5
Lokaler och mat
Medelvärde
81,5
Fritidshem
Medelvärde
88,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Internationella Engelska Skolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Profil/inriktning:  Internationalisering och språk
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 682
  Årskurs 4: 100
  Årskurs 5: 104
  Årskurs 6: 118
  Årskurs 7: 117
  Årskurs 8: 113
  Årskurs 9: 130

Beskrivning

Information och ansökningsformulär till Internationella Engelska Skolan finns på vår hemsida.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Östgötagatan 12
 • Postadress: Östgötagatan 12
  582 32 LINKÖPING
 • Telefon: 013-560 30 00
 • E-post: Internationella Engelska Skolan info.linkoping@engelska.se
Jensen grundskola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  6, 7
 • Antal elever: 24
  Årskurs 6: 16
  Årskurs 7: 8

Beskrivning

JENSEN grundskola Linköping är en skola för elever som värdesätter att studierna alltid är i fokus. Vi profilerar oss genom stor tydlighet och höga förväntningar på våra elever. Skolan har ganska mycket läxor och prov, det är inte alltid lätt att gå på JENSEN, men våra elever och vårdnadshavare vet att det inte finns några genvägar om man vill nå toppen.

Det finns många anledningar till att elever och vårdnadshavare väljer JENSEN. Den höga undervisningsnivån, den trygga miljön och lektioner där studiero i toppklass alltid garanteras är dock det elever och vårdnadshavare vanligtvis nämner.


 • Postadress: S:t Larsgatan 21
  582 24 LINKÖPING
Kungsbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 214
  Årskurs 1: 34
  Årskurs 2: 35
  Årskurs 3: 25
  Årskurs 4: 23
  Årskurs 5: 31
  Årskurs 6: 24
  Årskurs F: 41
  Årskurs : 1

Beskrivning

Kungsbergsskolan finns just nu på Anders Ljungstedts gymnasium och kommer samverka med Arenaskolan kring lokaler och schemaläggning. Resultatet av skolvalet avgör i vilken utsträckning och hur samverkan kommer att se ut inför läsåret 2016/17. Kungsbergsskolans idrottsprofiler kommer att tillhöra Arenaskolan from läsåret 2016/17.

Kungsbergsskolan vision är följande:
Kunskap - Vi arbetar med Bedömning för lärande, vilket bland annat betyder tydliga mål, kopplat till undervisning och bedömning.

Trygghet och studiero - Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero då det är grunden för framgångsrikt lärarande.

Delaktighet och samverkan - Vi arbetar för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet och utbildning genom aktivt elevrådsarbete och kontinuerliga föräldrarådsmöten

För mer information besök Kungsbergsskolans hemsida: www.linkoping.se/kungsbergsskolan


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Drottningtorget 1A
 • Postadress: Kungsbergsskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-29 49 35
 • E-post: Kungsbergsskolan ostraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Kungsbergsskolan 
 • Rektor: Jessica Wågh
 • Telefon:
  013-20 73 41
 • Rektor biträdande: Jan Eklund
 • Telefon:
  013-29 46 42
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
80,0
Värdegrund
Medelvärde
87,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
79,2
Elevinflytande
Medelvärde
71,7
Lokaler och mat
Medelvärde
63,6
Fritid
Medelvärde
87,5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,3
Värdegrund
Medelvärde
90,3
Utveckling och lärande
Medelvärde
86,2
Elevinflytande
Medelvärde
85,1
Lokaler och mat
Medelvärde
79,5
Fritidshem
Medelvärde
82,4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Kunskapsskolan Linköping
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 165
  Årskurs 4: 6
  Årskurs 5: 19
  Årskurs 6: 25
  Årskurs 7: 48
  Årskurs 8: 35
  Årskurs 9: 32

Beskrivning

Kunskapsskolan Linköping är en skola för elever i årskurs 4-9 och verksamheten har varit igång sedan hösten 2012.

Alla barn är olika och lär bäst på olika sätt. Därför erbjuder vi en personligt utformad utbildning där vi utgår från varje elevs behov. Vi tror att det är genom personliga utmaningar var och en bäst utvecklar sina kunskaper och förmågor. På så sätt kommer våra elever stå starka och trygga inför framtida utmaningar.

Vårt arbetssätt grundar sig i en nära relation mellan eleven och deras personliga handledare. Tillsammans med sin handledare sätter eleverna upp personliga mål som sedan utvärderas tillsammans med handledaren. Varje vecka träffas handledaren och eleven på ett personligt handledningssamtal där elevens arbete diskuteras. Eftersom vi alltid utgår ifrån elevens möjligheter, förmågor och behov innebär det att eleverna arbetar i grupper som är oberoende av ålder. De grupper som eleverna arbetar i varierar beroende på vilken nivå de ligger på i ett ämne och vilka mål de har.

Kunskapsskolans arbetssätt leder till en nära kontakt mellan elever och lärare, bra stämning på skolan och en lust att lära. Det leder i sin tur till goda studieresultat och höga betyg.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Rotegatan 1
 • Postadress: Rotegatan 1
  587 52 LINKÖPING
 • Telefon: 08-5100 83 51
 • E-post: Kunskapsskolan Linköping info.linkoping@kunskapsskolan.se
Kvinnebyskolan
 • Område/stadsdel:  Kvinneby
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 320
  Årskurs 1: 29
  Årskurs 2: 51
  Årskurs 3: 46
  Årskurs 4: 35
  Årskurs 5: 53
  Årskurs 6: 55
  Årskurs F: 51

Beskrivning

Trygghet - Hälsa - Lärande

I lugn miljö skapas fria tankar
Som elev på Kvinnebyskolan har man skogen inpå knuten. Den avslappnade atmosfären bjuder in till lek och lektioner i det fria. Därför har skolans lugna och fina läge i närheten av Stångån i södra delen av Linköping stor betydelse. Den erfarna personalen använder sig av väl beprövad pedagogik, samt ny teknik i form av lärplattor som möjliggör lärande både i klassrummet och utomhus. Detta inspirerar och stimulerar eleverna till goda resultat.

Ökat inflytande ger ökad kunskap
Vi satsar på god kunskapsutveckling, en trygg miljö och elevinflytande. De vuxna på skolan samverkar och vi strävar alla mot en tydlig gemensam målbild. Det bidrar till en utvecklande och trygg miljö. Som representant i elevrådet får man vara med och bestämma. Genom den individuella utvecklingsplanen får varje elev verkligt inflytande över sitt lärande på Kvinnebyskolan.

"Alla barn ska bil sitt bästa jag."


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Backsippevägen 14A
 • Postadress: Kvinnebyskolan
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 78 21
 • E-post: Kvinnebyskolan sodraskolomradet@linkoping.se
 • Webbplats: Kvinnebyskolan 
 • Rektor: Hanna Ahl Addén
 • Telefon:
  013-207820
 • Rektor biträdande: Anna Bergendorf Pihlblad
 • Telefon:
  013-20 78 23
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
77,8
Värdegrund
Medelvärde
85,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
77,8
Elevinflytande
Medelvärde
66,3
Lokaler och mat
Medelvärde
65,9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88,0
Fritid
Medelvärde
88,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
87,0
Värdegrund
Medelvärde
88,1
Utveckling och lärande
Medelvärde
87,8
Elevinflytande
Medelvärde
83,7
Lokaler och mat
Medelvärde
83,7
Fritidshem
Medelvärde
90,0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"
Lillgårdsskolan
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurs:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 207
  Årskurs 1: 30
  Årskurs 2: 27
  Årskurs 3: 37
  Årskurs 4: 25
  Årskurs 5: 25
  Årskurs 6: 28
  Årskurs F: 35

Beskrivning

Lillgårdsskolan är en F-6 skola som har drivits som friskola sedan 1993. Alla föräldrar som har barn på skolan är medlemmar i vår föräldraförening. Genom skolans stiftelse, äger och ansvarar föräldrarna för driften av skolan. Det finns dock inte något privat ägande eller vinstintresse. Barn bereds plats enligt syskonförtur och närhetsprincip. För Er som önskar skolbarnomsorg erbjuds morgon och eftermiddagsfritids.

Vi vill erbjuda en trygg och småskalig miljö där alla känner alla. Vi har ambitionen att vara den lilla skolan med gott om utrymme. Därför har Lillgårdsskolans lokaler utökats och förbättrats genom åren.

Vår pedagogiska grundidé är att verksamheten skall genomsyras av:
GLÄDJE KUNSKAPANDE TRYGGHET FANTASI FRAMTIDSTRO
Skolan har en etablerad och uppmärksammad arbetsmodell för tematiskt arbete. Det musiska lärandet ges extra utrymme i vårt kunskapande men viktigast är goda kunskaper i basämnena.

Mer information finns på vår hemsida:
www.lillgardsskolan.se

VÄLKOMMEN!


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Sporrsmedsgatan 18
 • Postadress: Sporrsmedsgatan 18
  587 37 LINKÖPING
 • Telefon: 013-16 40 33
 • E-post: Lillgårdsskolan kjell.sjostedt@lillgardsskolan.se
Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
74,8
Värdegrund
Medelvärde
78,7
Utveckling och lärande
Medelvärde
75,0
Elevinflytande
Medelvärde
67,4
Lokaler och mat
Medelvärde
62,7
Fritid
Medelvärde
87,6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2016"
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme
Medelvärde
83,6
Värdegrund
Medelvärde
87,5
Utveckling och lärande
Medelvärde
81,8
Elevinflytande
Medelvärde
81,9
Lokaler och mat
Medelvärde
83,2
Fritidshem
Medelvärde
86,1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2016"