Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Hjulsbroskolan - årets skolbibliotek 2015!

Hjulsbroskolan

Hjulsbroskolan
Besöksadress: Bokhagsvägen 5
Postadress: Hjulsbroskolan
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 79 46
Fax: 013-20 56 58

Ansvarig
Rektor: Anna Samuelsson
Telefon: 013-20 79 42
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Hjulsbroskolan sett från Vårdsbergsvägen

Välkommen till Hjulsbroskolan

Ledstjärnor

Hjulsbroskolans ledstjärnor är

  • Kvalité
  • Kreativitet
  • Lust och Glädje
  • Inflytande
  • Delaktighet

Helhetstänkande

Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

Hög måluppfyllelse

Vi uppnår en hög målupfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete. Vi använder portfolio i både år F-6 och på fritidshemmen, för att få ökad tydlighet i målen.

Ökad IT-användning

Vi satsar på vår IT-pedagog och utvecklar IT-användningen som pedagogiskt verktyg för lärarna. Vi använder lärplattformen fronter för information, dokumentation och pedagogiskt arbete med eleverna.

Fokusbibliotek

Vi har ett fokusbibliotek sedan höstterminen 2010. Vår bibliotekarie arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. Vårt bibliotek har tre år i rad utsetts till ett "Skolbibliotek i världsklass" och har även fått motta priset för Årets skolbibliotek 2015.

Mångfaldsarbete 

Mångfaldsarbetet har sin utgångspunkt i samarbetet med Rozupe skola i Lettland.

Förskoleklassens inrikting

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Utepedagogik

Skolskogen och skolgården ger oss möjligheter för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter till naturstudier.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemmens erfarna personal arbetar åldersblandat upp till år 2. Elever i år 3 har ett eget fritidshem för att erbjuda dem mer åldersanpassade aktiviteter. Fritidspersonal ansvarar även för rastverksamhet, se fritidshemmens sida.


Fakta

På skolan finns år  F-6 och antal elever är ca 380.
Skolbarnomsorgen på skolan består av fritidshem för 6-9 år. Kenty bedriver också öppen fritidsverksamhet för barn mellan10-12 år.
Rektor på Hjulsbroskolan är Anna Samuelsson. 
Skolan ligger på Bokhagsvägen och vi har telefonnummer 013-207942.

Kontaktupgifter

För kontaktuppgifter se kontaktkortet, den gula fliken uppe till höger på sidan, samt under Personal och ledning till vänster.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449