Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Stöd & omsorg / Ekonomiskt stöd och ... / Försörjningsstöd och socialbidrag

Försörjningsstöd

Socialkontoret, försörjningsstöd
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 69 92
Telefontid: för tidsbokning vardagar kl. 09.00-11.00
Fax:
Öppettider: vardagar kl. 08.00 - 11.30 och 13.00 - 16.00 (sommartid till kl. 15.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte kan försörja sig på annat sätt, har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd eller socialbidrag. Försörjningsbidraget är behovsprövat och betalas ut av socialkontoret.

 

Vad är försörjningsstöd?

Orden försörjningsstöd, socialbidrag och ekonomiskt bistånd används ofta som likvärdiga. Förenklat kan man säga att försörjningsstöd är bistånd till försörjning varje månad medan ekonomiskt bistånd och socialbidrag omfattar bistånd till fler ändamål inom begreppet livsföring.

Det ekonomiska biståndet är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät i samhället för den som inte kan försörja sig eller har problem att klara sig ekonomiskt. Grundförutsättningen är alltid att alla andra alternativ är uttömda innan rätten till ekonomiskt bistånd träder in.

Om du inte har tillräckliga inkomster att försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag). Biståndet innebär också hjälp att förändra din situation så att du står bättre rustad att klara din försörjning i framtiden.

Försörjningsstöd är den del av det ekonomiska biståndet som handlar om din försörjning, det vill säga:

Personliga kostnader för:

  • Livsmedel och övriga hushållsutgifter
  • Kläder och skor
  • Hälsa och hygien
  • Lek och fritid

Gemensamma hushållskostnader för:

  • Förbrukningsvaror
  • Dagstidningar, telefon och TV-licens

Dessa uppräknade kostnader utgör vad som brukar kallas Riksnormen för försörjningsstöd. Riksnormen är lika i hela landet.  innehållet och nivån på riksnormen grundar sig på Konsumentverkets kostnadsberäkningar och fastställs av Sveriges Riksdag.

Till försörjningsstödet hör också kostnader för bland annat hyra, el, arbetsresor  med mera. De räknas samman  med ovan uppräknade kostnader. Tillsammans utgör dessa kostnader det som i socialtjänstlagen kallas "skälig levnadsnivå". Man kan också få bistånd till skäliga kostnader för sin livsföring i övrigt. 

Kan jag få hjälp till annat?

Efter ansökan och prövning kan du utöver försörjningsstödet få hjälp till annat som ingår i din livsföring till exempel tandvård, hemutrustning eller barnvagn. Du kan också få tillfällig hjälp om du bedöms befinna dig i en akut nödsituation.

Räkna ut preliminärt försörjningsstöd

I högermenyn under E-tjänster kan du själv räkna ut och se hur du ungefär ligger till i förhållande till riksnormen för försörjningsstöd. Men det är många andra faktorer utöver den ekonomiska redogörelsen som påverkar det slutliga beslutet.  Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449