Äldrenämnden, 2017-12-20. §§159-184

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Paragrafer

§§159-184

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-20

Datum då anslaget tas ned

2018-01-28

 

Senast uppdaterad den 29 december 2017