Kommunfullmäktige, 2018-01-23, §§1-32

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Paragrafer

§§1-32

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Senast uppdaterad den 12 februari 2018