Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunstyrelsen, 2018-06-12, omedelbar justering §§250

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§250

Ärenderubrik

Laglighetsprövning rörande taxa för kopior av allmänna handlingar, yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping

Datum då anslaget publiceras

2018-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-07-04

Senast uppdaterad den 12 juni 2018