Kommunstyrelsens personalutskott, 2018-01-26, §§1-5

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§1-5

Datum då anslaget publiceras

2018-02-12

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-06

Senast uppdaterad den 12 februari 2018