Kommunstyrelsens planeringsutskott, 2017-12-11, §§242-248

Organ

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Paragrafer

§§242-248

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-09

Datum då anslaget tas ned

2018-01-31

Senast uppdaterad den 9 januari 2018