Kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-25, omedelbar justering §§ 5-6

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer

§§ 5-6

Ärenderubrik

§ 5 Svar på skrivelse från Westman-Wernerska stiftelsen, § 6 Skarpans IP - Godkännande av 15-årigt hyresavtal

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-26

Datum då anslaget tas ned

2018-02-19

Senast uppdaterad den 12 februari 2018