eRättigheter

I juni 2006 undertecknade kommunfullmäktiges ordförande deklarationen om eRättigheter. Deklarationen är ett instrument för kommuner att fastställa och bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället.

Deklaration om eRättigheter – Stadga om medborgarnas rättigheter i kunskapssamhälle

Europeiska städer (kommuner)

  • Erkänner Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som den väsentliga ramen för det här dokumentet,
  • är medvetna om att framväxten av kunskapssamhället medför nya möjligheter till social välfärd men också nya risker för ojämlikhet vars konsekvenser kan påverka den förväntade sammanhållningen i europeiska samhällen,
  • Anammar idén att lokal offentlig förvaltning måste anta medborgarcentrerade strategier inom ramen för kunskapssamhället för att effektivt säkra allas lika möjligheter och kunna erbjuda ständigt förbättrade offentliga tjänster,
  • är övertygade om att lokala myndigheter aktivt måste utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att stimulera lokal demokrati och samhällsnytta och därmed sträva efter att uppfylla Lissabonmålen,
  • är beslutna att förbättra den lokala förvaltningen och stärka banden mellan Europas medborgare och de lokala myndigheterna för att uppnå ett konkurrenskraftigt och kompetent samhälle.

Mål

Linköpings kommun åtar sig att inom ramen för sitt ansvars- och verksamhetsområde främja utveckling och införande av tjänster som syftar till att uppfylla följande lokala mål:

  1. Främja tillgången till IKT för alla, uppamma ett effektivt och förtroendefullt användande av teknik och offentliga tjänster som bygger på ny teknik.
  2. Stärka den grundläggande rätten till utbildning i kunskapssamhället, möjliggöra för människor från alla ålders- och samhällsgrupper att ta del av och dra nytta av kunskapssamhällets utveckling.
  3. Tillhandahålla användarvänlig och lättförståelig offentlig information.
  4. Garantera insyn i den offentliga förvaltningen. Eurocities ”Charter of Rights for Citizens in the Knowledge Society” är ett instrument för kommuner och städer att fastställa eller bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället. Innehållet kan anpassas till lokala förhållanden och behov.

Rättigheter

Linköpings kommun ska till stöd för social och geografisk sammanhållning framåtsyftande garantera att alla medborgare i kunskapssamhället tillerkänns avpassade rättigheter för att övervinna eventuella hot om digitala klyftor. Jag vill särskilt, inom ramen för mitt ansvarsområde och uppdrag, erkänna och framåtsyftande skydda följande rättigheter:

Kapitel I. Rätten till tillgång

1. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till Internet på offentliga platser, helst via bredband.

2. Alla medborgare inom EU måste garanteras säkerhet och skydd av personuppgifter som hanteras i system med publika nättjänster.

Kapitel II. Rätten till utbildning och lärande


3. Alla medborgare inom EU ska ha rätt att tillägna sig grundläggande färdigheter för att effektivt kunna använda tjänster och information genom IKT.

4. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till personlig hjälp när de använder IKT i offentliga sammanhang.

5. Alla medborgare inom EU ska, för att vara delaktiga i kunskapssamhället, ha tillgång till plattformar för livslångt e-lärande som öppnar vägen till tillgängliga resurser som IKT erbjuder.

Kapitel III. Rätten till information online

6. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till information av bästa kvalitet som produceras av offentliga förvaltningar.

7. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till information online oavsett om de har något funktionshinder.

Kapitel IV. Rätten till delaktighet online

8. Alla medborgare inom EU ska garanteras rätten att via IKT ta del av beslutsfattande hos hans eller hennes lokala myndigheter.

9. Alla medborgare inom EU ska få svar på alla onlinekontakter med den offentliga förvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016