Bankekind, Lerboga 2:33

Alla kommunens tomter i Bankekind, Lerboga är sålda!

Läge & service

Området är vackert beläget på en sluttning med utsikt söderut mot Svinstadsjön. I skogspartierna kring samhället finns möjlighet till rekreation och norr om bebyggelseområdet finns ett elljusspår. Bebyggelsfria zoner har planerats som ska möjliggöra utblickar ned mot Svinstadsjön från bebyggelse på Villes väg.

Undervisning för årskurserna F-3 finns i Bankekind. Inom tätorten finns en förskola samt 5 servicelägenheter för äldre. Bibliotekets bokbuss kommer en gång i veckan.

En ny förskola planeras inom planområdet som kan rymma ca 60 barn. Prel inflyttning årskiftet 2016/17.

Bilder från området

Tomtområde

Information om tomterna

Tomterna släpptes den 2 september 2015. Tomterna fördelas först till Tomtförmedlingens kunder och de tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan i tabellen under övrigt "Till salu". Tomterna säljs i befintligt skick. Det tillkommer anslutningsavgifter. Eventuell uppfyllnad på tomterna kan behövas som bekostas av köpare. Det är 9 tomter som är kommunens småhustomter.

OBS! Alla tomter är sålda!

Arbetet med gator och ledningar är klart. Tomterna är byggklara. Adressen är Pomonavägen.

Tomtpinnar finns uppsatta av Kommunlantmäteriet.

 

 

Fastighetsbeteckning            Storlek kvm    Pris  SEK          

 

Övrigt        

Fig.1 Svinstad 3:103 1115  350 000:-  SÅLD
 Fig.2 Svinstad 3:104  1229  350 000:-  SÅLD
Fig.3 Svinstad 3:105 1604  350 000:-  SÅLD
Fig.4 Svinstad 3:106  914  350 000:-  SÅLD
Fig.5 Svinstad 3:107  985  350 000:-  SÅLD
Fig.6 Svinstad 3:108  988  350 000:-  SÅLD
Fig.7 Svinstad 3:109 1023  350 000:-  SÅLD
Fig.8 Svinstad 3:110  884  350 000:-  SÅLD
Fig.9 Svinstad 3:111  892  350 000:-  SÅLD

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska Verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: lisa.bjork

 

Regler för byggnation

 

Detaljplanen anger rekommenderad lägsta höjd över nollplanet för färdigt golv (FG).

Minsta tomtstorlek är enligt planbestämmelserna 850 kvm och största byggnadsarean 20% av fastighetsarean. Garage ska enligt planbestämmelserna placeras minst 10 meter från lokalgata. Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter 

Uppvärmning ska ske med vattenburet eller luftburet system.

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc. 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Bebyggelsfria zoner har planerats som ska möjliggöra utblickar ned mot Svinstadsjön från bebyggelse på Villes väg.

För 4 av kommunens tomter gäller att husgrundsdränering måste pumpas. Läs nedan.

 

 

A.  Ett område på tomtkartan är markerat som ga:3 . Samtliga 21 tomter ska ingå i anläggningen som inledningsvis blir gräsbesådd och försedd med 7 träd utmed gata. Hur ytan ska nyttjas framöver bestäms av de boende B. Avskärande krossdike över tomt 1-3 kommer att utgöra en ga för de tre tomterna. Diket är till för att leda bort det vatten som kan rinna ner från högre belägna bef tomter i väster 

 

 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Mikael Klingefjord, telefon 013-26 38 48. E-post: Mikael Klingefjord  

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist   eller på telefon: 013-29 46 52.

 

Prospekt från våra prenumeranter

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 november 2016