Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Nykil

Alla 27 tomter är nu sålda i Nykil på Bergvallastigen, Bergvallaslingan och Bergvallavägen!
Tomterna är stora från 1209 kvm till 1689 kvm.
Tomterna ligger belägna i ett vackert fridfullt naturlandskap.

Nykil flygfoto över tomtområde

 

Läge & service

  

 

Bilder från området

 

 

Information om tomterna

Det finns idag tomtpinnar uppsatta av Kommunlantmäteriet.
Tomterna är byggklara. Avstyckning måste dock göras, vilket tar ca 3 månader från köp.
Säljaren ansöker om och bekostar avstyckning av fastigheten.

Tomterna Lotten 20 & 21 har styckats om vilket innebär att storleken inte stämmer med tomtkartan.
Lotten 21 har blivit större och lotten 20 mindre. Lott 20 är nu avstyckad  till 1250 kvm.
I och med att lott 20, fastighetsbeteckning Ullstorp 8:55, redan är avstyckad, kan tillträde till tomten ske snabbare.”

Om du är intresserad av en av de lediga tomterna anmäler du dig genom att du skickar e-post: tomtkon 
Du måste också betala anmälningsavgiften som är 300: - på följande Plusgirokonto 37 42 12-9.

 

Fastighetsbeteckning Storlek (kvm) Pris (kr) Övrigt
Lotten 1  1635 380   000:- SÅLD
Lotten 2  1392 380   000:- SÅLD
Lotten 3  1276 380   000:- SÅLD
Lotten 4  1363 380   000:- SÅLD
Lotten 5 Ullstorp 8:64  1263 380   000:- SÅLD
Lotten 6  1470 380   000:- SÅLD
Lotten 7  1689 380   000:- SÅLD
Lotten 8  1227 380   000:- SÅLD
Lotten 9  1228 380   000:- SÅLD
Lotten 10  1265 380   000:- SÅLD
Lotten 11  1272 380   000:- SÅLD
Lotten 12  1271 380   000:- SÅLD
Lotten 13  1224 380   000:- SÅLD
Lotten 14  1368 380   000:- SÅLD
Lotten 15  1352 380   000:- SÅLD
Lotten 16  1428 380   000:- SÅLD
Lotten 17  1368 380   000:- SÅLD
Lotten 18  1361 380   000:- SÅLD
Lotten 19  1384 380   000:- SÅLD
Lott 20, Ullstorp 8:55  1250 380   000:- SÅLD
Lotten 21  1603 380   000:- SÅLD
Lotten 22  1261 380   000:- SÅLD
Lotten 23  1250 380   000:- SÅLD
Lotten 24  1209 380   000:- SÅLD
Lotten 25  1377 380   000:- SÅLD
Lotten 26  1378 380   000:- SÅLD
Lotten 27  1356 380   000:- SÅLD

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen. Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska Verken, telefon: 013-30 85 51.

 

 

Regler för byggnation

 

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till stefan.samuelsson@linkoping.se   eller på telefon: 013-20 64 09.

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Uppvärmning:  Ska ske med vattenburet eller luftburet system.

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.

Det kommer finnas ett dike på lotterna 22-24. Kommunen har anlagt diket men skötseln ligger på respektive fastighetsägare. En gemensamhetsanläggning kommer att bildas för diket i samband med lantmäteriförrättning.

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Uppfyllnadsbehovet inom området varierar stort, i vissa fall mer än normalt. Upplagda schaktmassor finns tillgängliga på en del av tomterna och kan användas för uppfyllnad i samband med byggnationen.

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Stefan Samuelsson, telefon 013-20 64 09. E-post: stefan.samuelsson@linkoping.se    

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018