Södra Hjulsbro. Harvestad. Område C

Idag är alla tomterna sålda.

 

Läge & service

 

 

Information om tomterna

De tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan i tabell under övrigt "Till salu". Det kommer finnas 47 kommunala tomter. Tomterna finns på Aklejagatan, Anemongränd, Brandliljegatan, Floxgatan, Malvagatan samt Piongatan. Tomterna är byggklara prel.september 2016.

Storlek på tomterna är 819m2 – 1390m2

Tomtpriset är satt av Samhällsbyggnadsnämnden. Nässelfröet 6-13, Nässelklockan 11-13 och Nässelverbenan 2-6 sätts till 950 000:- Det tillkommer anslutningsavgifter m.m.

Tomtpriset för Nässelblomman 3-20, Nässelfröet 4-5, Nässelfröet 14-19, Nässelklockan 14-16 samt Nässelroten 1-7 sätts till 1 000 000:-   Det tillkommer anslutningsavgifter m.m.

OBS! Tomterna Nässelroten 4-7 samt Nässelblomman 13 är reserverade enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden.
Frågor kan ställas till Tobias Dahlqvist, telefon: 013-29 46 52.
E-post: tobias.dahlqvist@linkoping.se

Gränsmarkeringar med pinnar kommer att vara klart prel. V 36.

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning              Storlek  Kvm    Pris   SEK           Övrigt   
(Fig.1)   Nässelblomman 3 1168 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.2)   Nässelblomman 4 1183 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.3)   Nässelblomman 5 1091 1 000 000:- SÅLD
(Fig.4)   Nässelblomman 6 1161 1 000 000:- SÅLD
(Fig.5)   Nässelblomman 7 1043 1 000 000:- SÅLD
(Fig.6)   Nässelblomman 8   886 1 000 000:- SÅLD
(Fig.7)   Nässelblomman 9   863 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.8) Nässelblomman 10 1186 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.9)   Nässelblomman 11 1185 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.10) Nässelblomman 12 1387 1 000 000:- SÅLD
(Fig.11)   Nässelblomman 13 1390 1 000 000:- SÅLD
(Fig.12)   Nässelblomman 14   844 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.13)   Nässelblomman 15   819 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.14)   Nässelblomman 16   829 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.15)   Nässelblomman 17   853 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.16)   Nässelblomman 18 1004 1 000 000:- SÅLD
(Fig.17)   Nässelblomman 19 1040 1 000 000:- SÅLD
(Fig.18)   Nässelblomman 20   963 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.19)   Nässelverbenan 2   873    950 000:- SÅLD
(Fig.20)   Nässelverbenan 3   873    950 000:- SÅLD 
(Fig.21)   Nässelverbenan 4   876    950 000:- SÅLD
(Fig.22)   Nässelverbenan 5   872    950 000:- SÅLD
(Fig.23)   Nässelverbenan 6   870    950 000:- SÅLD 
Fastighetsbeteckning                  Storlek  kvm Pris SEK              Övrigt            
(Fig.1)   Nässelfröet 4   999 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.2)   Nässelfröet 5 1011 1 000 000:- SÅLD
(Fig.3)   Nässelfröet 6   943    950 000:- SÅLD
(Fig.4)   Nässelfröet 7   976    950 000:- SÅLD
(Fig.5)   Nässelfröet 8   989    950 000:- SÅLD
(Fig.6)   Nässelfröet 9   971    950 000:- SÅLD
(Fig.7) Nässelfröet 10   908    950 000:- SÅLD
(Fig.8)   Nässelfröet 11   952    950 000:- SÅLD 
(Fig.9)   Nässelfröet 12   957    950 000:- SÅLD 
(Fig.10) Nässelfröet 13   948    950 000:-

SÅLD

(Fig.11)   Nässelfröet 14 1124 1 000 000:- SÅLD
(Fig.12)   Nässelfröet 15   922 1 000 000:- SÅLD
(Fig.13)   Nässelfröet 16 1124 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.14)   Nässelfröet 17   922 1 000 000:- SÅLD 
(Fig.15)   Nässelfröet 18 1098 1 000 000:- SÅLD
(Fig.16)   Nässelfröet 19 1099 1 000 000:- SÅLD
(Fig.17)   Nässelklockan 11   829    950 000:- SÅLD
(Fig.18)   Nässelklockan 12   829    950 000:- SÅLD 
(Fig.19)   Nässelklockan 13   828    950 000:- SÅLD 
(Fig.20)   Nässelklockan 14 1055 1 000 000:- SÅLD
(Fig.21)   Nässelklockan 15   909 1 000 000:- SÅLD
(Fig.22)   Nässelklockan 16   907 1 000 000:- SÅLD
(Fig.23)   Nässelroten 1 1097 1 000 000:- SÅLD
(Fig.24)   Nässelroten 2 1030 1 000 000:- SÅLD
(Fig.25)   Nässelroten 3 1030 1 000 000:- SÅLD
(Fig.26)   Nässelroten 4 1030 1 000 000:- SÅLD
(Fig.27)   Nässelroten 5 1028 1 000 000:- SÅLD
(Fig.28)   Nässelroten 6   958 1 000 000:- SÅLD
(Fig.29)   Nässelroten 7   961 1 000 000:- SÅLD

 

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte. Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen. Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51.
E-post: Lisa Bjork

 

 

Regler för byggnation

 

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Alla köpare av tomt i detta område måste ansluta sig till det befintliga fjärrvärmenätet.

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Anna Call, telefon 013-20 68 73. E-post: anna.call@linkoping.se

 

Området är mycket kuperat och att höjderna inom området kan variera kraftigt.

Köpare bör vara observanta på att området är mycket kuperat och att höjderna inom området kan variera kraftigt.
För vissa tomter kräver förhållandena extra omsorg kring höjdsättningen och kan också innebära att man kan behöva göra extra åtgärder vad gäller markplaneringen, vilket kan medföra extra kostnader.
Hänsyn kommer att behöva tas till terrängens förutsättningar när man bebygger området.
Det kan innebära att tomten kanske inte kan göras helt plan, utan kommer att behöva anpassas till de rådande markförhållandena.
Redan i bygglovsritningarna ska en detaljerad markplanering med plushöjder redovisas liksom eventuella stödmurar och/eller slänter.
Dagvattnet, d.v.s. regnvattnet, ska tas om hand på den egna fastigheten och får inte avledas till en intilliggande tomt, vilket också ska redovisas i samband med bygglovsansökan.
För att få en få en optimal utformning av området ser kommunen gärna att blivande grannar redan i planeringsskedet samarbetar kring höjdsättning mellan tomterna och kring de lösningar som kan behöva vidtas, som t ex murar och slänter.

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten kommer att finnas i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

Läs mer om Köpekontrakt:

 

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 mars 2017