Västerlösa

Läge & Service

 

Information om tomterna

Vi beräknar släppa tomterna till våra kunder prel. februari 2017.

Tomterna fördelas först till Tomtförmedlingens kunder och de tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan i "Tomtbeteckning, storlek, prisuppgifter". Till salu". Tomterna säljs i befintligt skick.
Det tillkommer anslutningsavgifter m.m.
Eventuell uppfyllnad på tomterna kan behövas som bekostas av köpare.
Antalet tomter är 9 stycken och tomtstorleken är ca 1100kvm och priset är oavsett storlek 375.000 kr/tomt.
Tomterna är byggklara.
Adressen blir Södergårdsvägen.

 

Intresseanmälan till tomt

 

 

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: lisa.bjork@tekniskaverken.se

Geoteknisk undersökning och radon

 

Regler för byggnation

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

 

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Orten har ett lokalt avloppsreningsverk och för dricksvattenförsörjningen är den ansluten med en förbindelseledning via Rappestad - Vikingstad till Linköpings vattenverk.

Uppvärmning:  Ska ske med vattenburet eller luftburet system.

 

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Jonas Sjöholm, telefon 013-26 30 56. E-post: Jonas Sjoholm

 

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Tobias Dahlqvist  eller på telefon: 013-29 46 52.

Köpekontrakt

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 december 2016