Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Grannars rätt att lämna synpunkter

Som granne har du ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende. Men det är alltid bygg- och miljönämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. Reglerna för när grannar har rätt att yttra sig är lite snåriga. Här försöker vi reda ut vad som gäller.

När har grannen rätt att lämna synpunkter?

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas:

  • När förslaget avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Vid uppförande av ny huvudbyggnad eller vid större tillbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden bedömer vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter och så vidare. Kom ihåg att det handlar om farhågor om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och liknande) och inte om en byggnads utformning eller hur grannen tidigare betett sig.

Berörd granne

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 m) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att ske som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda.

Kommunen som granne

Kommunen kan vara berörd granne om fastigheten gränsar till väg, park- eller naturmark. I ett bygglovsärende yttrar sig kommunen liksom övriga grannar under bygglovsprocessen.

För bygglovsbefriade åtgärder som Attefallshus, Friggebodar m.m., ska avståndet till allmän plats, exempelvis väg, park- eller naturmark, alltid vara minst 4,5 meter inom detaljplanerat område. Kommunen kan alltså inte ge något grannemedgivande i dessa fall.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Kommunen kan också godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns om det angränsar mot en fastighet som kommunen äger om det inte är allmän plats.

Ansökan om grannemedgivande ska innehålla en ritning över fastigheten med planerad byggnad skalenligt inritad. Byggnadens kort- och långsida ska måttsättas på ritningen. Det ska anges om byggnaden är ett Attefallshus eller Friggebod. Avstånd till respektive gräns som understiger 4,5 meter ska skrivas ut i text. För Attefallshus ska även fasadritningar bifogas.

Skicka ansökan tillsammans med era adress- och kontaktuppgifter till:

E-post: grannemedgivande@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Grannemedgivande, 581 81 Linköping.

Att överklaga ett beslut

När någon har haft negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt finns möjlighet att överklaga beslutet för berörda parter i ärendet. Det ska då ske inom tre veckor efter att beslutet delgetts.

Ibland kan grannar ha synpunkter på något som ska byggas utan att ha blivit tillfrågad. Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar har han eller hon rätt att bygga. Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i sådana fall är inte så stor.

För byggnation inom så kallade avstyckningsplaner anges inga direkta begränsningar av hur en fastighet kan bebyggas. Här är det viktigt med nämndens lämplighetsbedömning. Som en följd av detta är det också svårare att bedöma vems rätt som ska få gälla vid ett överklagande.

Som princip bör fastighetsägarens möjlighet att förfoga över sin fastighet komma i främsta hand. Fastighetsägaren bör dock alltid tala med sina grannar om vad som ska byggas för att undvika och kanske rätta till missförstånd.

Det betyder att det är mycket viktigt att bevaka om detaljplanering ska ske i ens grannskap. Det är alltså vid ett plansamråd och planutställning som möjlighet finns att bäst bevaka sina intressen som boende och fastighetsägare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018