Grannars rätt att lämna synpunkter

Som granne har du ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende. Men det är alltid bygg- och miljönämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. Reglerna för när grannar har rätt att yttra sig är lite snåriga. Här försöker vi reda ut vad som gäller.

När har grannen rätt att lämna synpunkter?

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas:

  • när förslaget avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller områdesbestämmelser
  • när man ska uppföra en ny huvudbyggnad eller göra en större tillbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden gör en bedömning om vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter och så vidare. Kom ihåg att det handlar om farhågor om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt) och inte om en byggnads utformning eller hur grannen tidigare betett sig.

Berörd granne

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 m) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda.

Kommunen som granne

Kommunen kan vara berörd granne om fastigheten angränsar till vägmark eller park- och naturmark. I ett bygglovsärende yttrar sig kommunen liksom övriga grannar. För bygglovsbefriade ärenden som Attefallshus eller friggebod krävs dock ett särskilt grannemedgivande från kommunen om byggnaden är tänkt att placeras närmare gräns än 4,5 meter. Fastighetsägaren ansöker då om ett grannemedgivande hos kommunen.

Ansökan om grannemedgivande ska innehålla en ritning över fastigheten med planerad byggnad skalenligt inritad. Byggnadens kort- och långsida ska måttsättas på ritningen. Det ska anges om byggnaden är ett Attefallshus eller en friggebod. Avstånd till respektive gräns som understiger 4,5 meter ska skrivas ut i text. För Attefallshus ska även fasadritningar bifogas. Skicka ansökan tillsammans med era adress- och kontaktuppgifter antingen via e-post eller vanlig post:

E-post: grannemedgivande@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Grannemedgivande, 581 81 Linköping.

Kommunen lämnar normalt inte grannemedgivade för byggnation närmare gata än 4,5 meter då det bedöms påverka gaturummet negativt.

Att överklaga ett beslut

När någon har haft negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt har man rätt att överklaga beslutet om man är berörd i ärendet. Det ska då göras inom tre veckor efter att man fått del av beslutet.

Ibland kan grannar ha synpunkter på något som ska byggas utan att man blivit tillfrågad. Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar har han eller hon rätt att bygga. Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i sådana fall är inte så stor.

För byggnation inom så kallade avstyckningsplaner anges inga direkta begränsningar av hur en fastighet kan bebyggas. Här är det viktigt med nämndens lämplighetsbedömning. Som en följd av detta är det också svårare att bedöma vems rätt som ska få gälla vid ett överklagande.

Som princip bör fastighetsägarens möjlighet att förfoga över sin fastighet komma i främsta hand. Fastighetsägaren bör dock alltid tala med sina grannar om vad som ska byggas för att undvika och kanske rätta till missförstånd.

Det betyder att det är mycket viktigt att bevaka om detaljplanering ska ske i ens grannskap. Det är alltså i samband med ett plansamråd och planutställning som man har möjlighet att bäst bevaka sina intressen som boende och fastighetsägare.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016