Lantmäteriförrättningar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Indelningen och alla frågor som har ett samband med denna sköts i Linköpings kommun av kommunens egen lantmäterimyndighet. Det som denna myndighet gör kallas för fastighetsbildning eller lantmäteriförrättning.

Hur går en förrättning till?

När du tar kontakt med kommunlantmäteriet så får får du hjälp med hur ditt ärende kan lösas på bästa sätt och vilka handlingar du behöver upprätta och kontakter du behöver ta. En lantmäteriförrättning är en process som omfattar fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder.

 1. Ansökan
  Lantmäteriförrättningen påbörjas formellt genom att sakägare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten. Lantmätaren samtalar med sökanden om ärendets innehåll och omfattning, pris och leveranstid.
 2. Lantmätaren utreder, samråder och mäter
  Sökandens behörighet och lagfarter kontrolleras, fastighetens omfattning, servitut och andra rättigheter och samfälligheter som kan beröra området utreds. Gällande planer och övriga markreglerade bestämmelser kontrolleras. Finns det inteckningar som berör området måste dessa hanteras. Samråd med byggnadsnämnd, länsstyrelse och andra myndigheter sker i samband med att lantmätaren bedömer om åtgärden kan genomföras. Området kan behöva besiktas, mätas in och nya gränser markeras. Allt detta görs för att inget okänt ska ställa till problem i framtiden.
 3. Lantmätaren beslutar
  Lantmätaren beslutar om fastighetsindelningen. Besluten som tas, har under processens gång förankrats i samhället och behandlats med alla som berörs. Besluten dokumenteras på karta och i skrivna handlingar och skickas ut till berörda sakägare.
 4. Fyra veckor
  Innan förrättningen vinner laga kraft ska det löpa en tid om fyra veckor. Under den tiden har den som är missnöjd med förrättningsbesluten möjlighet att överklaga, det är en del i den demokratiska processen. Överklagandet görs hos Fastighetsdomstolen.
 5. Förrättningen blir klar och den vinner laga kraft
  När förrättningen har vunnit laga kraft registreras den i Fastighetsregistret. Den fullständiga dokumentationen med protokoll, karta och beskrivning levereras till sakägare. Dokumentationen av förrättningen arkiveras också i Lantmäteriets arkiv.

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och antalet berörda fastigheter.

Överklagande

Om du är missnöjd med ett beslut som fattas i en lantmäteriförrättning kan du överklaga skriftligen hos fastighetsdomstolen i länet. Överklagandeskriften skickas till lantmäterimyndigheten och det ska ske inom fyra veckor från den dagen förrättningen avslutades eller inställdes.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2016