Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Koldioxidneutralt Linköping 2025

Linköpings kommun vill utveckla staden i riktning mot ett hållbart samhälle för dagens och framtidens Linköpingsbor.

Linköping har länge drivit ett framstående miljöarbete. En viktig milstolpe var när kommunen på 1990-talet antog en lokal Agenda 21-plan. 2001 antogs kommunens miljöpolicy. Miljö- och klimatarbetet i kommunen har sedan utvecklats genom nationella investeringsprogram som exempelvis KLIMP.

2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. För att lyckas nå dit behövs ett stort engagemang och vilja till förändring hos såväl kommunen, näringslivet som kommuninvånarna. Det kommer att göra Linköping till en ännu bättre stad att leva i.

Vad är koldioxidneutralitet?

Koldioxidneutralitet innebär att Linköping inte tillför atmosfären något nettotillskott av koldioxid. Det är inte möjligt med nollutsläpp av koldioxid 2025 och därför måste vi kompensera. Det sker genom överskottsproduktion av ”klimatnyttig” el där vi måste vara mer än 100 procent självförsörjande. För att nå dit krävs stora minskningar av koldioxidutsläppen, främst genom att förbränna mindre fossilt bränsle. Men det krävs också stora satsningar på produktion av förnybar el.

Ett första och viktigt steg för att minska utsläppen av koldioxid är att använda energi sparsammare och effektivare. Det går att bygga energisnåla bostäder och lokaler. Det går att minska biltrafiken genom bättre kollektivtrafik och bättre villkor för cyklister.

Bolagen har en viktig roll

De kommunägda bolagen har från början spelat en viktig roll för omställningen. När målet koldioxidneutral kommun var antaget fick bolagen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner. Flera åtgärder har satts i verket och fler kommer.

Arbetet med att ta fram en Klimat- och energiplan för Linköpings kommun pågår. Dess huvudsakliga syfte är att vara ett instrument för att förverkliga målsättningen att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. 

Fakta om Linköping CO2-neutralt 2025

Målet att bli en koldioxidneutral kommun präglar kommunens arbete genom att::

 • Kommunen prioriterar koldioxidmålet högt i budgeten.
 • Klimatarbetet är långsiktigt och har pågått över flera mandatperioder.
 • Kommunen tillför investeringsmedel för att öka produktionen av förnyelsebar och resurseffektiv energi.
 • Kommunen och de kommunala bolagen arbetar tillsammans för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.
 • Infört ett system för klimatkompensation för tjänsteresor
 • Tagit fram en Grön resplan, vilken ska stimulera och stödja förändrat beteendet för pendlingsresor och arbetsresor för kommunens medarbetare
 • Byggt ut infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla
 • Infört system för insamling av hushållens matavfall
 • Byggt upp produktion av och infrastruktur för biogas som fordonsbränsle
 • Energieffektiviserat bolagens fastigheter
 • Byggt ut gång- och cykelvägar
 • Bytt ut gatubelysning till LED-lampor
 • Upphandlat biogasdriven bilpool som är öppen för kommunens medarbetare och även för allmänheten
 • Infört boendeparkering i innerstaden och skapat nya pendlarparkeringar
 • Sänkt hastigheter för biltrafiken för att minska klimat- och miljöpåverkan
 • Ställt vassare klimat- och miljökrav vid upphandling, exempelvis av skolskjutsar, livsmedel och byggnation av verksamhetslokaler
 • Genomfört stimulansåtgärder för att öka installationen av solceller hos fastighetsägare 
 • Tagit fram en Solkarta för hela kommunens geografiska yta
 • Fortsatt satsning på el- och biogasdrivna fordon i kommunen
 • Satsning på cykelinfrastruktur
 • Utbyggnad av laddstolpar för elfordon
 • Skärpta energi- och klimatkrav vid upphandlingar av varor och tjänster
 • Utbyggnad av produktion av solel på kommunägda fastigheter
 • Kunskapsstöd för fastighetsägare som vill installera solceller
 • Närvarostyrd och lågförbrukande belysning för arenor och offentliga miljöer
 • Ökad produktion av klimat- och resurseffektiv el- och värmeproduktion
 • Koldioxidsnåla finansiella placeringar
 • Informations- och kommunikations- och beteendepåverkande projekt för att engagera medborgare för en hållbar och klimatsmart livsstil
 • Kommunen tillsätter medarbetarresurser för att kunna initiera, leda och genomföra olika projekt för att minska utsläppen av koldioxid.
 • Påbörjad byggnation av cykellänkar under 2018

 

Vad du som privatperson kan göra

Som privatperson kan du påverka utsläppen av koldioxid i hög grad. Hushållen står för den största andelen koldioxidutsläpp i Linköping. Det handlar som hushåll om att ändra beteende till ett mer klimatsmart. Kommunen kommer i olika typer av kampanjer att tillsammans med Linköpingsborna ta steget och genom nya vanor sänka utsläppen. 

 • välj buss eller cykel
 • använd motorvärmare på vintern
 • handla klimatsmart, köp i secondhand-butiker
 • välj en spisplatta som är lika stor som botten på ditt kokkärl
 • koka vatten i en vattenkokare
 • ät mindre kött - ät mer grönt, närodlat och ekologiskt
 • tina fryst mat i kylen i stället för i micron
 • sänk temperaturen, vädra snabbt
 • dra ner persienner eller rullgardiner på natten
 • duscha kortare tid
 • släck och stäng av standby
 • placera dina pengar klimatsmart
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 februari 2018