Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens skog

Linköpings kommun äger cirka 3 200 hektar skogsmark. Största delen av skogen är tätortsnära och det största innehavet finns söder om staden i Vidingsjö och Ullstämma. Skogen sköts enligt en politiskt antagen policy som sätter rekreation och naturvård i centrum.

Vidingsjöskogens naturreservat

Vidingsjöskogen tillhör kommunens största sammanhängande skogsinnehav.

Skog för alla

Kommun äger cirka 3200 hektar skogsmark. Det motsvarar en yta som är ungefär lika stor som 6000 fotbollsplaner. Den största delen av kommunens skogsmarksinnehav finns i anslutning till Linköpings tätort men kommunägda skogsområden finns också i exempelvis Linghem, Ljungsbro, Malmslätt, Sturefors och Vikingstad.  

De kommunägda skogarna är till för kommunens invånare. De används i stor utsträckning för rekreation, friluftsliv och lek, och utgör livsmiljö för många växt- och djurarter. Skogen är också en värdefull, förnyelsebar, ekonomisk resurs. Dessutom utgör de kommunägda skogarna en markreserv för kommunens framtida utveckling. Målsättningen är att skogarna ska förvaltas så att samtliga dessa värden tas till vara och utvecklas. I februari 2006 antogs därför en Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav.

Skogsskötsel

Varje år genomförs en mängd olika skötselinsatser i kommunens skogar. Det kan till exempel handla om slyröjningar och gallringar för att skapa varierade och lättframkomliga rekreationsskogar, avverkningar för att ta tillvara värdefull virkesråvara, restaureringar av igenväxande ekmiljöer, frihuggning av grova träd eller plantering av ny skog.

I bostadsnära skogsområden genomförs skötselåtgärder återkommande i de olika stadsdelarna. Skötselåtgärderna genomförs utifrån Linköpings kommuns skogsskötselplan. I skogsskötselplanen, som uppdateras kontinuerligt, finns skötselmål och åtgärdsförslag för alla kommunägda skogsområden. I dokumentet Skog skötselintervall kan du se när vi planerar att genomföra skötselinsatser i din stadsdel.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 september 2017