Naturvårdsprojekt

En stor del av kommunens naturvårdsarbete bedrivs i projektform. Inventeringar av arter och naturmiljöer, restaureringar och skötselåtgärder samt tillgänglighet- och informationsåtgärder görs ofta i projektform. Många av projekten medfinansieras med bidrag från LONA, LOVA, LIFE, Region Östergötland eller i samarbete med Eklandskapsfonden.

Frökärret i Tinnerö eklandskap

Frökärret har återskapats med stöd från LOVA.

Kommunen har genomfört ett stort antal naturvårdsprojekt genom åren. Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du vill ha mer information.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Informationsprojekt

Framtagande av tre broschyrer för de naturreservat som förvaltas av kommunen; en gemensam för Vidingsjöskogens och Ullstämmaskogens naturreservat, en för Viggeby naturreservat samt en ny för Kärna mosse naturreservat. Dessutom ska sammanlagt nio naturinformationsskyltar göras. Dessa ska informera om värdefulla naturområden i kommunen, företrädesvis sådana som ingår i guideboken som håller på att tas fram eller andra områden där vi arbetar med naturvårdsprojekt.

Projektperiod: 2005-01-01-2008-06-30. Projektet avslutat. 
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Ett naturum är en utställningslokal i anslutning till nationalparker och större naturreservat. Där finns en permanent utställning som ofta kompletteras av bildspel, guidade visningar och vandringar samt temakvällar. Till hjälp och vägledning bistår kunnig personal. Naturum ska vara porten till naturen, en rik kunskapskälla för den nyfikna och en rolig upplevelse för både barn och vuxna. Det finns idag ett fyrtiotal naturumsanläggningar i landet varav några få i Östergötland, bl a en mindre anläggning vid Kärna mosse. En förstudie för ett naturum i Tinnerö eklandskap innefattar en informationsplan, val av lämplig placering och gestaltning, framtagande av basutställningens grunder och utformning samt utredning av övergripande finansiering för genomförande och drift.

Projektperiod: 2006-07-01 - 2007-06-30. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

I denna bok ska ca. 60 av kommunens mest besöksvärda naturområden beskrivas. Boken ska ha pedagogiska beskrivningar, vackra bilder och bra beskrivningar till områdena. Den kommer att delas ut gratis till kommunens hushåll och intresserade skolor samt säljas till besökare och andra intresserade till ett lågt pris.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2007-12-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Projektet innebär en utveckling av den naturskola som redan idag bedrivs i mindre skala på Naturcentrum. De olika aktiviteterna i projektet är informationsspridning om naturskolan och utbildning av lärare i utomhuspedagogik. Projektet utförs av entreprenören vid Naturcentrum (Calluna AB).

Projektperiod: 2005-07-01 - 2007-12-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Naturskyddsföreningen i Linköping och Föreningen Linköpings ekopark har fått stöd för att genomföra en utbildning av lokala närnaturguider. De ska kunna guida i Linköpings tätortsnära natur, där de ska förmedla kunskaper om områdenas natur- och kulturvärden på uppdrag av kommun, föreningar, företag m.fl.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2006-12-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Naturskyddsföreningen i Linköping, Föreningen Linköpings ekopark
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Östergötland och i Linköpings kommun förekommer flera stora rovdjur tillfälligt eller regelbundet. Svenska rovdjursföreningen Region Östergötland har fått bidrag för att genomföra ett projekt med utbildning och information för att öka kunskapen och förståelsen för stora rovdjur, särskilt varg, lo och kungsörn.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2008-12-31.
Ansvarig: Svenska rovdjursföreningen Region Östergötland.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Inventeringar

Östergötlands läns 13 kommuner genomför en biologisk inventering av sötvattensmiljöer. Sammanhållande för arbetet är Norrköpings kommun som har en styrgrupp och en arbetsgrupp från de berörda kommunerna till sitt förfogande. Varje deltagande kommun får göra de inventeringar som bäst uppfyller dess behov - för Linköpings kommun innebär det fördjupade inventeringar av utvalda arter och vattendrag, eftersom övergripande inventeringar redan utförts.

Projektperiod: 2005-01-01 - 2007-12-31. Förlängt till 2009-12-31.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med Östergötlands övriga kommuner.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Vägrenarna utgör idag den största yta som slås, mångdubbelt större än den kvarvarande arealen slåtteräng, och många vägrenar har goda förutsättningar att hysa en värdefull hävdgynnad flora. Efter ett pilotprojekt sommaren 2005, då vägrenarna inom Tinnerö eklandskap inventerades, skall detta projekt gå vidare med en inventering av ett urval av de mest intressanta av alla övriga vägrenar som sköts av kommunen. En vägledning tas fram för anpassad slåtter samt för nyanläggning av vägrenar med rik och hävdgynnad flora. Kontakter tas med Vägverket för framtida samarbete.

Projektperiod: 2006-07-01  -  2009-12-31. Projektet avslutat
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Restaureringsprojekt

Dårgräsfjärilen är en hotad art som har sin huvudsakliga svenska förekomst i Linköpings kommun. Det största hotet mot arten är igenväxning. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret arbetar sedan 2003 med restaurering av dess lokaler kring Skeda udde. I detta projekt önskar vi utsträcka arbetet till området kring Sturefors, Bjärka-Säby och Västerby, där cirka 10 lokaler ska restaureras.

Projektperiod: 2005-01-01 - 2008-12-31. Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Linköpings kommun har slutfört en översiktlig biologisk inventering av mindre vattendrag i kommunen. Syftet är att kartlägga var höga naturvärden finns men också ge förslag på naturvårdsåtgärder i och invid dessa vattendrag. Några förslag har redan kommit ut från inventeringen och detta projekt går ut på att återställa påverkade miljöer i fyra vattendrag samt åtgärda vandringshinder för fisk i två vattendrag.

Projektperiod: 2005-07-01 -  2009-06-30.Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Kalkkärr och kalktorrängar är två i Sverige sällsynta naturtyper som dock förekommer i Linköpings kommun. De hyser många hotade arter, exempelvis orkidéer, som enbart förekommer i dessa naturtyper. Områdena är starkt hotade av igenväxning och många är redan helt förstörda. 2005 tilldelades kommunen bidrag från programsatsningen till en del av restaureringsplanerna. Föreliggande projekt går ut på att restaurera de cirka 5 kalkkärr och cirka 5 kalktorrängar som de statliga bidragen inte räckte till förra året. Miljöerna skall röjas och gallras och den fortsatta skötseln säkerställas.

Projektperiod: 2006-07-01  - 2009-12-31. Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Kramshagen är en tidigare betes- och slåttermark i Tinnerö eklandskap som numera är igenvuxen med skog. Restaureringen kommer att ta fram många viktiga fornlämningsmiljöer och hårt trängda gamla ekar. Stängsling av det 19,8 hektar stora området kommer att ske samt anlägagnde av en parkeringsplats och en skylthållare vid området.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2006-06-30. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Backsvalan är en art som häckar kolonivis i branter utan vegetation, exempelvis i gamla grustäkter. Sedan 1970-talet har arten minskat. Syftet med projektet är att restaurera en gammal, nu igenvuxen häckningsplats i en grustäkt i Bjärka-Säby.

Projektperiod: 2005-01-01 - 2006-12-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Oscar Ekman.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

En förstudie för att klarlägga ekologiska, ekonomiska, tekniska och andra förutsättningar för att anlägga en fiskväg i form av ett s k omlöp vid Nykvarns kraftverk och sluss inne i Linköpings stad. Ett omlöp kommer att förbättra situationen för den hotade fiskarten asp men också skapa ett mer levande vattendrag inne i staden med strömmande vatten och rikare fisk- och bottenfauna. Förprojektering av själva omlöpet samt utredning för en förbättring av aspens lekmöjligheter nedom Tannefors kraftverk är också väsentliga delar av projektet. Projektet genomförs i samarbete med Tekniska verken.

Projektperiod: 2006-07-01  - 2008-06-30. Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

I Östergötland finns ett antal växter som är mycket nära att dö ut. I detta projekt vill man bevara ett 30-tal sådana sällsynta växter i odling vid Naturcentrum i Trädgårdsföreningen. Man kommer där att kunna få mer information om samt se dessa växter. Projektet utförs av entreprenören vid Naturcentrum (Calluna AB).

Projektperiod: 2005-01-01 - 2006-09-30. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Svinstadsjön är en kraftigt övergödd sjö med återkommande algblomningar, syrefria förhållanden och fiskdöd. Svinstadsjöns vattenvårdsförening kommer att genomföra ett projekt med syftet att återställa sjön till ett mer naturligt tillstånd. Inom projektet kommer kartläggning och analys av problemen i sjön att göras och ett flertal kemiska och fysikaliska mätningar samt provfiske kommer att utföras.

Projektperiod: 2005-06-01 - 2007-03-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Svinstadsjöns vattenvårdsförening
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Kalktorrängar är en sällsynt naturtyp i Sverige som förekommer i Linköpings kommun. Torrängen hyser många arter som inte kan leva någon annanstans och som därför är sällsynta, många av dem kräver hävd för att kunna fortleva. Områdena är starkt hotade av igenväxning och många är redan helt förstörda. Projektet går ut på att restaurera ca 10 kalktorrängar genom röjning, gallring, stängsling och bete samt att säkerställa den fortsatta skötseln.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2008-12-31. Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Tillgängligare natur

Viggeby naturreservat är ett nybildat kommunalt naturreservat (tidigare statligt) där satsningar pågår för naturvård och tillgänglighet. 2005 beviljades statliga bidrag till iordningställande av 10 kilometer vandringsleder. Föreliggande projekt består av två skilda delar. Ena delen innebär utformning av omkring 2 kilometer vandringsled för funktionshindrade innefattande markarbeten, spänger och ramper, anpassning av rast- och övernattningsplats samt badplats. Den andra delen av projektet avser framtagande och uppsättning av informationsskyltar.

Projektperiod: 2006-07-01  -  2009-12-31. Projktet avslutat. 
Ansvarig: Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

I Viggeby naturreservat pågår en satsning på att iordningställa området och locka fler besökare. Projektet omfattar en förlängning av Östgötaleden inom reservatet liksom anläggning av nya leder, sammantaget 10,1 kilometer. Dessa kompletteras med vindskydd, rastbord och grillplatser. En del av leden samt torrtoalett och badbryggor görs tillgängliga för funktionshindrade. Dessutom upprustas den befintliga parkeringsplatsen och en ny anläggs. Informationstavlor och markering av reservatets gränser görs.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2008-12-31. Projektet avslutat
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Projektet innebär en omdragning av Östgötaleden genom Tinnerö eklandskap så att leden går genom områdets tilltalande natur. Även anslutningsleder från områdets sju besöksparkeringar och andra interna leder ska göras. Sammanlagt kommer 20,1 kilometer ny led att anläggas. En skylt och en broschyr om lederna ska tas fram. Vid Rosenkällasjön kommer en handikappanpassad plattform för fågelskådning att anläggas. Det kommer även att finnas tillhörande parkering, informationstavlor och rastbord.

Projektperiod: 2005-07-01 - 2006-12-31. Projektet avslutat.
Ansvarig: Linköpings kommun, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Ett 20-tal grönområden inom kommunens tätorter göras mer attraktiva och tillgängliga för besökare genom röjning och restaurering, anläggande av rastplatser, uppsättning av vägvisnings- och informationsskyltar, anordning av ridstigar samt på lämpliga platser anpassning för funktionshindrade. Projektet innefattar också närnaturguidningar riktade till målgrupper som nysvenskar, funktionshindrade eller föräldralediga, arbete med skolskogar genom dokumentation, handledning för lärare och anpassning av skogsskötseln samt slutligen anordnande eller medverkan i naturinriktade arrangemang.

Projektperiod: 2006-07-01  -  2008-12-31. Förlängt till 2009-12-31.
Ansvarig: Linköpings kommun, Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Finansiering: Stadsbidrag, LONA

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2016