Avgifter och regler

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds barn som är 1-5 år, när föräldrarna arbetar eller studerar och därmed har behov av barnomsorg.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan få plats i barnomsorgen även om föräldrarna inte studerar eller arbetar.

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds, 15 timmar per vecka, även för barn vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga / har vårdnadsbidrag med syskon.

Allmän förskola för barn 3-5 år utan tillsynsbehov erbjuds i form av förskola 3 timmar per dag under grundskolans terminstider.

Vad är inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön under bidragsåret före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt Inkomstskattelagen.

Inkomstanmälan

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • Var 12:e månad
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst, dock minst var 12:e månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten inte har ändrats.

Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år (var 12:e månad) eller efter skriftlig uppmaning, kan komma att bli inplacerade i högsta avgiftsklassen.

Undantag gäller för hushåll som anmäler inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (för närvarande 45 390 kr kronor per månad). Dessa placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

När får man reda på om man har fått en plats?
Vår ambition är att erbjuda plats senast två månader innan placeringsstart.

När har jag rätt till en förskoleplats?
När du har stått i kö i fyra månader till en kommunal förskoleplats är du garanterad en kommunal förskoleplats, om du har ett tillsynsbehov/föräldraledig/arbetssökande och ditt barn har fyllt ett år. I mån av plats kan barn erbjudas placering tidigare.

Om jag vill senarelägga mitt önskade placeringsdatum, vad händer då?
Du får ett nytt ködatum och placeras efter det datumet i kön.

Vad är ködatum?
Ködatum får man fyra månader innan önskat placeringsdatum. Det datumet köar man med tills man får sitt första alternativ tillfredsställt.

Vi skall flytta från en stadsdel till en annan stadsdel, har vi förtur eftersom vi redan har platser?
Nej, ni får ställa er i kön till det område som ni önskar.

Innan ni kan göra ändringar på vår webbsida måste vi ha behandlat pågående ärende först.

Vi skall flytta inom Linköping, kan vi ha våra förskoleplatser kvar?
Ja, det går bra.

Måste jag ansöka till fritids/öppen fritids? Ja, ansökan görs här på Linköpings kommuns hemsida?
Hanteringen av fritidserbjudande sker på olika sätt. Antingen får ni ett platserbjudande som ni måste svara på eller så blir ni kontaktade av fritidshemmet.

Måste jag börja det datumet jag är erbjuden plats?
Ja, det är det datum du har uppgett som önskat placeringsdatum.

Skall man räkna in inskolningen, när man anger vilket datum man vill börja?
Ja, inskolningstiden beräknas vara 2 veckor.

Finns det någon betalningsfri månad?
Nej, faktura utgår 12 månader per år.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?
Det kommer en påminnelsefaktura med 60 kr i påminnelseavgift efter ca en vecka. 20 dagar efter förfallotiden går fakturan till inkasso.

Har du synpunkter på fakturan som avser juli, betala den tillsvidare och kontakta sedan i augusti din barnomsorgshandläggare för eventuella åtgärder.

Varför har jag fått en faktura för juli månad, mitt barn slutade fritids/förskolan/öppen fritidsverksamhet 15 juni?
Det är alltid 2 månaders uppsägningstid. Uppsägning görs alltid på vår hemsida, inte  till personalen på enheten.

Barn födda -11 sägs automatiskt upp 2017-07-31 från förskolan om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn födda -07 sägs automatiskt upp 2017-07-31 från fritids om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn födda -04 sägs automatiskt upp 2017-07-31 från öppen fritidsverksamhet om uppsägning inte gjorts tidigare.

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg.

Barnet har en barnomsorgsplats men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura). Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Respektive vårdnadshavare betalar 50 % av avgiften för det aktuella barnet.

Respektive vårdnadshavare gör en skriftlig överenskommelse om sin del av barnomsorgsplatsen och lämnar en inkomstanmälan på Barnomsorg på webben.

Vid uppsägning av plats: Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera, då ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Linköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomförs kontinuerligt en kontroll av detta. Den som betalat för mycket eller för litet, kan komma att få tillbaka eller debiteras mellanskillnaden i efterhand.

Vid inkomstkontroll kontrollerar vi hur mycket barnomsorgsavgift ni betalat under det aktuella året och jämför detta med vad ni borde ha betalat om ni anmält en månadsinkomst motsvarande ert hushålls taxerade årsinkomst delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om ni i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en barnomsorgshandläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Jag har fått en faktura, men jag har inte möjlighet att betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Kontakta inkomstkontrollen (e-post: inkomstkontroll@linkoping.se), så lägger vi upp en avbetalningsplan för att underlätta återbetalningen. Ni betalar ingen ränta eller några avgifter för detta.

Jag har kontaktat er via epost eller telefon, men ni har ännu inte återkommit till mig. Kommer jag att få en påminnelse när sista betalningsdatum på min faktura är passerat?

Nej, någon påminnelse ska inte komma, men om du kontaktar oss bara några dagar före förfallodatumet så kan det vara bra att särskilt nämna detta. Det kan ibland dröja innan vi har möjlighet att återkomma till dem som har frågor om sin faktura, men vi flyttar i allmänhet fram sista betalningsdatum för fakturan så att vi hinner söka kontakt med er.

Jag tror inte att efterdebiteringen stämmer. När bör jag begära omräkning av en faktura?

Den vanligaste orsaken till omräkning av en efterdebitering är att en eller två betalningsansvariga personer i hushållet har en ojämn inkomst under det år som vi kontrollerar. Det kan till exempel bero på att man varit arbetslös eller föräldraledig, eller att man studerat en del av året. Notera dock att det inte är någon mening att begära omräkning om inte hushållets totala inkomst uppgår till 42.000 kr åtminstone en eller ett par måndader under det aktuella året.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

Rent allmänt kan man säga att det som man betalar skatt för, betalar man också barnomsorgsavgift för. Notera dock att det finns några undantag från detta. Ni hittar några fler exempel i broschyren Regler och riktlinjer som finns i menyn till vänster.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är taxerad förvärvsinkomst (d v s inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet).

Räknas studiebidrag eller lån från CSN som inkomst?

Nej. Om vi efterfrågar underlag från en eller båda parter i hushållet så behöver uppgifter från CSN inte skickas till oss.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som ni lämnat till Skatteverket i er deklaration för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift, t ex föräldrapenning eller sjukpenning. Ni hittar en längre lista över inkomster i Regler och riktlinjer i menyn till vänster.

Det finns många tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har Utbildningskontoret i Linköpings kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskolan råder stark sekretess. Förskolan är inte en allmän lokal i bemärkelsen att alla har rätt att vistas där. Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö för våra barn. I förskolan finns ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Dessa önskemål står utanför den pedagogiska dokumentation som förskolans personal hanterar och som är underlag till barnens portfolio och även för annan information. Idag sprids fotomaterial på ett helt okontrollerat sätt via bloggar och sociala media t ex Facebook. Att bilder på barn i våra förskolor sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till exempelvis att barn med skyd-dad identitet syns på bilder.

Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personupp-giftslagen. Foton, där man kan identifiera en person, är en personuppgift och sådana får inte läggas ut på internet om de kan uppfattas som kränkande. För att vara säker på att bilden inte bedöms som kränkande samt för att vara säker på att barnet inte har skyddade adressupppgifter bedömer kommunen att man bör fråga berörda barns vårdnadshavare om samtycke till publicering.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt i de kommunala förskolorna gäller följande:

  • Endast förskolans personal fotograferar i den dagliga verksamheten för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
  • Vårdnadshavare och andra anhöriga får endast under ”ordnade” former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.
Barnomsorg

Öppettider:
Följande tider gäller receptionen:
Vardagar kl 7.45-16.00 september-maj
Vardagar kl 8.00-15.00 juni-augusti
Dag före helgdag kl 7.45-11.30
Klämdagar stängt

Telefon: 013-26 38 00
Telefontid: Måndag - fredag 08.00 - 11.30

E-post: Skicka e-post till Barnomsorg

E-post: barnomsorg@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Besöksadress: Apotekaregatan 13C
Apotekaregatan 13C på karta

Handläggare barnomsorgsgruppen

Pia Berggren-Malm, handläggare
Kungsberget, Tannefors, Ekängen, Tallboda, Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Örtomta
Telefon: 013-20 67 91

Kerstin A Jansson, handläggare
Ryd, Jägarvallen, T1, Tornhagen, Dygnet-runt-förskolor, Vikingstad/Rappestad förskolor, Västerlösa förskolor
Telefon: 013-20 59 92

Linda Hedström, handläggare
Vidingsjö, Ånestad, Berga, Garnisonen, Atlas, Ekkällan, Ånestad, Bäckskolan
Telefon: 013-20 64 02

Annika Källgren, handläggare
Skäggetorp, Skuldärenden
Telefon: 013-20 66 16

Madeleine Aronsson, handläggare
Lambohov, Malmslätt, Kärna, Nykil, Skeda, Slaka, Ulrika, Vikingstad/Rappestad fritidshem
Telefon: 013-20 67 59

BrittMarie Larsson, handläggare
Hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund
Telefon: 013-20 64 04

Ann-Sophie Andreasson, handläggare
Ljungsbro/Vreta kloster/Brunneby
Telefon: 013-26 35 87

Magnus Thedéen, administrativ assistent
Retroaktiv inkomstkontroll
Telefon: 013-20 63 30

Annika Källgren Ansvarig chef
Telefon: 013-20 66 16

Sök bland frågor och svar
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 april 2017