Läroplanen - så jobbar vi

Så här arbetar vi med några av målen i Läroplanen:

 

Utveckling och lärande

Lek och lärande

Barnen erbjuds varierade och omväxlande möjligheter till både egna och mer organiserade lekar. Barn lär som bäst när de har roligt och får uppleva aktiviteter som är meningsfulla. Vi hittar därför tema att arbeta med som vi ser att barnen är intresserade av och tycker är roligt. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen vilket gör att barnen får lärorika tillfällen till samtal och samspel med vuxna och kamrater. Vi pedagoger finns alltid närvarande hos barnen för att kunna ge stöd och uppmuntran i lekarna. Genom sagor och fantasi och genom att delta i lekarna ger vi barnen inspiration.

Språk

Barnen erbjuds rika tillfällen till att språka – det är viktigt både att få talutrymme och att kunna lyssna på språket. Vi använder sagor och bilder som stöd och inspiration för att utveckla barnens språkliga förmågor. Vi använder ett rikt och fullständigt språk då vi kommunicerar med barnen i syfte att ge dem en modell för hur språket används. Vi uppmuntrar barnens olika språk genom att erbjuda böcker och appar på I pad på barnens modersmål. Pedagogerna använder en metod som heter PenPal – en ”översättningspenna” som tillsammans med anpassade böcker ger barnen möjligheter att höra både sitt modersmål och svenskan. Det talade språket är en viktig del in i skriftspråket – därför uppmuntrar och stödjer vi den skriftspråkliga utvecklingen genom att samtala om texten i sagoböcker och att uppmuntra och inspirera barnens egna initiativ till att skriva och läsa.

Naturvetenskap och teknik

Barnen möts dagligen av naturvetenskap och teknik – Vi pedagoger har som uppgift att lyfta fram den i vardagen. Det kan handla om att samtala med barnen om var vattnet kommer ifrån till exempel. Vad händer med vattnet om vintern när det fryser? Det kan handla om hur man ska göra för att kunna bygga med lego – eller hur man gör och vad som händer då vi gör en playdohdeg? Vi utmanar barnen genom att låta dem få utforska och pröva – och vi ställer frågor tillsammans – Hur? Varför?

Matematik

Liksom naturvetenskap och teknik möts barnen av matematik under alla aktiviteter som en dag på förskolan består av. Det kan handla om antal – hur många?– vilken är störst och minst? Tung och lätt? Kort och lång? Barnen får utforska och pröva – och även här ställer vi frågor tillsammans – Hur? Varför? Vi använder appar i I pad som utvecklar de matematiska förmågorna hos barnen.

Normer och värden

Jämställdhet och genus

Vi bemöter och kommunicerar med pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt genom att se på barnet i första hand som en egen person med egna tankar och funderingar. Vi bemöter barn och vuxnas föreställningar om vad en pojke/flicka är för något genom att diskutera och lyfta upp olika etiska dilemman. Vi skapar en lärmiljö med ett varierat utbud av material - mötesplatser där pojkar och flickor kan leka och utforska tillsammans.

Trygghet

Vi finns alltid nära barnen under hela dagen och vi arbetar med att stärka barnens självkänsla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 maj 2016