Handlingsplaner

Två pojkar som leker på en lekplats

 

Likabehandlingsplan

På Björnkärrsskolan arbetar vi aktivt för förebygga och motverka kränkande behandling. I all verksamhet verkar vi för lika behandling av alla. En Likabehandlingsplan som styr detta arbete har också upprättats och utvärderas regelbundet en gång om året. Likabehandlingsplanen ska speciellt presentera skolans arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering.

Syftet med planen ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Verksamhetsplan

I alla kommuner ska det finnas en verksamhetsplan som är antagen av kommunfullmäktige. Kommunen fastställer verksamhetsplanen utifrån nationella styrdokument och är en beskrivning av den politiska ambitionen och inriktningen för barn- och ungdomsnämndens ansvarområde under mandatperioden.

Verksamhetsuppdraget  visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av verksamhetsplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen tänker vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen ska kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016