Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Klasser och arbetslag

Genom att arbeta i arbetslag blir både barn och personal väl kända för varandra. Våra olika kompetenser i personalgruppen tillgodoser elevernas olika behov och främjar deras totala utveckling, vilket skapar en trygghet.

Till varje arbetslag i skolan finns det fritidshem knutna. De finns och verkar i lokaler i nära anslutning till klassrummen.

Personalen på fritids arbetar tätt tillsammans med lärarna och finns i de flesta fall även med under skoldagen.

Skolbarnomsorgen på skolan består av 6-9-årsverksamhet (fritids) och 10-12 årsverksamhet (eftis). Till skolan hör även fritidsgården för 13-16 åringar.

Vi månar om skolans traditioner, vilket innebär bland annat följande aktiviteter:

  • Glassfest vid läsårets start
  • Utflykter i skogen
  • Luciafirande i matsalen
  • Julavslutning i kyrkan
  • Skoljoggen
  • Gemensam skolavslutning vid skolans amfiteater
  • Temaarbete 

Baskunskaper och tidiga insatser

Vi satsar främst på baskunskaper (sv, ma, eng). Redan i förskoleklassen börjar träning för ökad språklig medvetenhet, samt träning av antal och begrepp (sv, ma). Vi tränar barnen successivt att ta ansvar för sin egen inlärning. All inlärning bygger på livslångt lärande. I det livslånga lärandet är tilltro till den egna förmågan mycket viktig.

Genom tidiga insatser förebyggs tal-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

I de lägre klasserna ges stort utrymme för lek, både den fria och den organiserade. Rörelse och lek befrämjar inlärning och social utveckling.

Vi integrerar musik och bild och form i den dagliga verksamheten, eftersom kunskap befästs bättre om vi använder alla våra sinnen. Genom de estetiska ämnena ger vi också barnet möjlighet att utveckla sin kreativitet, och få tillfälle till emotionell upplevelse. Vi tar gärna del av kulturella evenemang som vi blir inbjudna till.

Samarbete med fritidspersonal

Vid flera tillfällen i veckan samarbetar lärare och fritidspersonal med barnen under skoldagen. Detta samarbete sker på olika sätt. Antingen är vi flera vuxna i barngruppen eller så delar vi gruppen i mindre delar. Det ger personalen möjlighet att få en helhetssyn på barnet. Genom detta samarbete får barnet också en helhet i sin arbetsdag, och får möjlighet att vistas i mindre grupp.

I år 4-6 arbetar vi tätt tillsammans med våra tre klasser för att skapa gemenskap och trygghet. Vår inställning är att alla barn är allas barn vilket innebär att vi ofta undervisar i varandras klasser så att alla elever känner oss pedagoger.

Eftersom vårt arbetslag har bred kompetens kan vi erbjuda både musikaliska och teatraliska upplevelser. Vi har gemensamma teman, friluftsdagar och samlingar, ofta med musikaliska inslag, där arbetslagets samtliga klasser deltar. Vid vissa tillfällen sker arbetet i åldersblandade grupper, till exempel på Elevens val. Ett flertal musikaler har producerats och förevisats för allmänheten.

Musik, sång och rörelse är något som vi satsar lite extra på och som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Skoljoggen utmed kanalen är ett annat tillfälle att vara ute och vi utnyttjar gärna Olstorp för vintersport och orientering. Cykelturerna till fågeltornet vid Roxen är också en återkommande aktivitet.

Vårt övergripande mål är att alla, förutom tillräcklig inhämtning av kunskaper och färdigheter, ska känna trygghet, glädje och gemenskap. Ett led i detta är att vi arbetar med gemensamma normer, regler och förhållningssätt till varandra. Ljungsbro skola skall vara en trygg arbetsplats för alla.

Gott samarbete och många glada skratt kännetecknar arbetslaget.

Ljungs skola är en liten skola, med en stor skolas resurser, belägen i en naturnära omgivning på landet strax utan för Ljungsbro samhälle.

Vi arbetar med natur, kultur och teknik som bas, och lägger stor vikt vid utomhuspedagogik och praktiskt arbete. Vi har valt att med närmiljön som utgångspunkt söka efter arbetssätt med eleverna som ger både teori och praktik.

På Ljungs skola finns 3 klasser i år 4-6. Eftersom vi är så få klasser arbetar lärarna tillsammans i ett arbetslag. Närheten mellan klasserna och personalen ger oss möjligheter att arbeta både i små och stora grupper, samt klassvis eller integrerat. Detta skapar trygghet och gemenskap i både undervisning och social samvaro på skolan.

Personal och elever organiseras kring tre arbetslag (ett per årskurs) som alla har sin egen hemvist. Lektionssalar i form av hemklassrum, elevskåp och lärararbetsplatser ligger samlade för varje årskurs. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever.

Varje klass har minst en mentor som har det övergripande ansvaret för klassen. Klassens elever är uppdelade på mentorerna på så sätt att varje elev har "sin egen mentor" att vända sig till.

IVAS och förberedelseklass har sina egna arbetslag, men ingår även i ett årskursarbetslag.

Förberedelseklass

Förberedelseklass är för elever som nyligen flyttat till Sverige och har ett annat modersmål än svenska. Syftet är att förbereda eleverna för att så snart som möjligt kunna delta i undervisning på svenska i en ordinarie klass. På Ljungsbro skola har vi totalt cirka 40 elever i årskurs 7-9.

Inriktningar år 7-9

På Ljungsbro skola kan du välja mellan flera olika inriktningar och får chansen att på skoltid fördjupa dig i något av dina specialintressen, ofta i samverkan med ortens föreningar. Tack vare vårt unika närområde, med närhet till naturen och stora, fina sport-anläggningar, har vi möjlighet att erbjuda flera olika typer av inriktningar:

Hantverk och Design

Inriktning Hantverk och design är för dig som gillar att skapa med händerna. Vi arbetar med olika material, med färg, form och design i olika tekniker.

  • I åk 7 arbetar vi med att måla, papier-maché, keramik, akvarell, tovning, sömnad, tryck och vävning.
  • I åk 8 väljer vi några olika tekniker och arbetsområden för design av ex. marionettdockor, accessoarer, smycken, foto, serier/ manga, modeteckning och sömnad.
  • I åk 9 designar vi kläder, inredning och väggdekorationer.

Idrott

Inriktning idrott är till för dig som vill ha ett extra skolidrottspass i veckan. Inriktningen utgår mycket efter elevernas önskemål och anpassas därefter.

Matte/NO 

För dig som gillar naturvetenskap och matematik. Vi experimenterar, undersöker och diskuterar. Vi jobbar både ute och inne, och får chansen att prova på olika delar inom de naturorienterande ämnena. Några av de saker som vi t ex får göra är att åka på exkursioner, göra experiment som kristaller och ormar.

Hästsport

Den här inriktningen skall du välja som rider och gillar hästar. Här får du naturligtvis chansen att utvecklas i din ridning, men dessutom prova andra delar inom hästsporten, som t ex trav, körning, dressyr, hoppning blandat med teori. Vi har just nu ett nära samarbete med Vreta Naturbruksgymnasium. 

Musik/Musikal

En inriktning för dig som gillar musik men även för dig som är nyfiken på att utvecklas inom musiken. Vi tränar ensemblespel för att utvecklas genom att spela och sjunga tillsammans i grupp. Under vårterminen görs en redovisning i form av musikal för hela skolan.

Innebandy

Inriktning innebandy startade höstterminen 2014 i samarbete med Fria Läroverken. Innebandyinriktningen riktar sig till tjejer och killar år 7-9 som utövar innebandy på fritiden. På passen tränas till exempel styrka, kondition, spelförståelse och teknik. Var fjärde pass är teoretiskt där teman kan vara hälsa, skador, mental träning osv.

Utöver ovanstående inriktningar har vi även bland annat språk, fotboll och bakning. För information om våra inriktningar, kontakta oss gärna.

Verksamheten skiljer sig lite åt från övriga fritidsgårdar genom att det är integrerat i skolan.

Ljungsbro skola arbetar aktivt mot mobbning med hjälp av vårt trygghetsteam och elevråd. Integreringen med fritidsgården gör att vi kan jobba med "hela" människan, både i skolan och på fritiden. Fritidsledarna hjälper oss också att få en god vuxennärvaro, där en av fördelelarna är att personalen ser hela ungdomen, både dag och kväll.

Målgrupp

Målgruppen för verksamheten är ungdomar 13-16 år och basen i verksamheten är den öppna verksamheten. Här kan ungdomar träffa kompisar för att umgås och samtala med personal. För att möta upp ungdomarna på bästa sätt arbetar både manlig och kvinnlig personal i verksamheten.

Stöd för meningsfull fritid

För att ungdomarna ska få en så attraktiv och meningsfull fritid som möjligt , är det viktigt att de ges möjlighet att skapa och driva sina egna verksamheter. Personalen stöttar ungdomarna i detta viktiga processarbete - delaktighet och ansvar.

Samverkan

Samverkan sker på olika sätt med föreningsliv och andra organisationer för att möjliggöra ungdomarnas intressen och önskemål. Vi har god samverkan med polis, fältare, Ljungsbro nattvandrare, kyrkan och många andra.

För mer information, gå till informationssidan för Ljungsbro fritidsgård

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2016