Elevhälsa

Skolans rektorer finns med i elevhälsoteamet för att leda och utveckla arbetet. En mängd personer arbetar tillsammans för att möta elevernas behov av stöd på skolan.

Foto Anders Malm

 

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Vist skola

Rektorns ansvar i elevhälsoarbetet är bland annat att utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Se till att kontakter upprättas mellan hem och skola om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan och att anpassa resursfördelningen, stödåtgärderna utifrån den kartläggning lärarna gör av elevernas utveckling.

På skolan har vi ett förebyggande arbete för att motverka bland annat mobbning och användningen av tobak, alkohol och droger. Vårt trygghetsteam som består av pedagoger på skolan, kurator och skolsköterska träffas varje vecka och arbetar fram en likabehandlingsplan som sammanfattar vårt arbete för att alla elever ska känna sig trygga.   

Kontaktuppgifter

Rektor Therese Wickman

therese.wickman@linkoping.se

013-205510

Bitr.rektor Hanna Ahl Addén

hanna.ahladden@linkoping.se

013-294937

Skolsköterska

Vår Skolsköterska heter Susanne Almgren

Elever på Vist skola erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Syftet med hälsobesöken är att besvara och förbättra hälsan och att tidigt upptäcka sjukdomar och andra hälsoproblem hos eleven.

Mellan hälsobesöken erbjuds kompletterande hälsokontroller, vid avvikelse konsulteras skolläkaren. Skolsköterskan genomför vaccinationer utifrån svenska nationella barnvaccinationsprogrammet.

Schemalagda hälsokontroller och vaccinationer:

Förskoleklass: Bedömning av hälsotillstånd utifrån inkommen hälsodeklaration. Hälsobesöket omfattar hälsosamtal, tillväxt-, syn-, hörsel – och testikelundersökning på pojkar.

Årskurs 1: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund(en injektion )

Årskurs 2: Tillväxtundersökning och hälsosamtal

Årskurs 4: Tillväxtundersökning, ryggundersökning och hälsosamtal

Årskurs 5: Vaccination flickor, mot humant papillomvirus

Eleverna kan även vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. På skolan bedrivs även skolläkarmottagning som bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Skolsköterskan finns på Vist skola måndagar, tisdagar och onsdagar.

Kontaktuppgifter:

Susanne.Almgren@linkoping.se

Telefon 013 - 20 55 06

Speciallärare

Vår Speciallärare i specialundervisningen heter Inga-Britt Rask. Som Speciallärare undervisar man inom läs – och skrivområdet, även matematik och engelska kan förekomma. Arbetet görs enskilt med eleven eller i en mindre grupp.

Pedagogiska läs – och skrivutredningar görs med elever som har svårigheter med att läsa och skriva. Tillsammans med klassläraren utformas en kartläggning av läs – och skrivförmågan i klassen samt analyser av dessa.

I arbetet som speciallärare arbetar man med rådgivning och handledning till lärarna på skolan som rör läs – och skriv och är med i EHT (Elevhälsoteamet) och arbetslaget i svenska för elever i åk 1-3.

Kontaktuppgifter

Inga-Britt.Rask@linkoping.se

Telefon 013 - 20 55 07

Specialpedagog

Vår specialpedagog är vakant

Specialpedagogen arbetar tillsammans med specialläraren för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, undanröja hinder och se nya möjligheter i elevens övriga lärandesituation där elevens delaktighet är det viktigaste.

Specialpedagogen samarbetar med EHT, lärarna på skolan och elevens föräldrar.

Kontaktuppgifter

 

Telefon 013-

Skolkurator

Vår skolkurator heter Emelie Karlsson.

Skolkuratorn är till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Ett samtal med skolkuratorn kan bland annat handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbing, svårigheter med att gå i skolan och samlevnadsfrågor. Skolkuratorn träffar eleven enskilt, i grupp eller i klasser.

Skolkuratorn kan även vara ett stöd för skolans personal och verkar för att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i syfte att nå målen för verksamheten.

Skolkuratorn arbetatr förebyggande för att främja hälsan och undanröja hinder för lärande och utveckling hos elever med fokus på de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter 
Emelie.A.Karlsson@linkoping.se

Telefon 013 - 29 49 86

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Lena Sonefors. 

Skolpsykologen på Vist skola arbetar tillsammans med EHT för att alla elever på skolan ska få möjligheten till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på olika sätt hjälpa till att främja elevernas kunskapsutveckling i skolan.

Man utreder vid behov elever med speciella svårigheter och i syfte hitta rätt stödåtgärder i skolan. En utredning eller bedömning kan vara allt från observation i klassen, intervjuer med lärare och förälder samt individuell testning av eleven. Skolpsykologen ger även tillfälliga samtalsstöd till elever och föräldrar.

Skolpsykologen arbetar i förebyggande syfte för att understödja hälsa och röja undan hinder för elevernas lärande och utveckling i skolan.

Skolpsykologen ska även bidra med psykologiska kunskaper till skolan på organisationsnivå och bistå rektorn i skolans utvecklingsarbete. Man arbetar även med att ge handledning och konsultation, råd och stöd till skolans personal, både individuellt och i grupp.

Kontaktuppgifter

lena.sonefors@linkoping.se

Telefon 013- 26 31 32, 073-08 13 132

Speciallärare/Specialpedagog

Vår speciallärare/specialpedagog heter Kristin Westerholm och är rektorns specialpedagogiska koordinatorstöd

Skolans specialpedagogiska koordinator arbetar för att alla elevers behov identifieras och möts på bästa sätt. Detta kan göras genom samtal med eleven, lärare, vårdnadshavare eller annan personal i elevhälsan. Vid behov kan en pedagogisk kartläggning göras som syftar till att tydliggöra elevens situation och ge pedagogerna stöd i att hitta rätt insatser för att eleven ska uppleva lyckande, både i sin inlärning och i sin sociala situation i skolan. Som specialpedagogisk koordinator är samordningen kring detta en del av arbetet. 

Specialläraren i matematik arbetar med att utvärdera och utveckla matematikundervisningen på skolan. För att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling behöver skolan ständigt förfina undervisningen på grupp och individnivå. Som speciallärare identifierar man elevernas behov på både grupp och individnivå och deltar sedan aktivt både i planeringen av undervisningen och i genomförandet. Specialläraren i matematik ska också utvärdera insatser för att se att elevernas behov möts på ett sätt som är främjande för deras kunskapsutveckling.

Kontaktuppgifter:

Kristin Westerholm

Telefon: 013-208714

Talpedagog

Vår talpedagog heter Pia Dynewall

Kontaktuppgifter

Pia Dynewall

Telefon:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 september 2016