Trygghetsteamet

Vi har ett trygghetsteam som består av lärare, fritidspersonal och personal från elevhälsoteamet.

Så jobbar vi

Trygghetsteamet

Vid kränkningar och konflikter kan lärare, elever och föräldrar vända sig till Trygghetsteamet för att få hjälp. Trygghetsteamet har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det innebär att alla inblandade i konflikten hörs i samtal, enskilt eller i grupp beroende på ärendets art. Var och en får ge sin bild av situationen och överenskommelse skrivs om hur man ska gå vidare och när uppföljning ska ske. Vanligtvis sker uppföljning varje vecka tills att alla inblandade ser att en lösning nåtts.

Trygghetspepparna

För att öka trygghet och trivsel på skolan ytterligare har vi sedan ht 2016 två trygghetspeppare per mellanstadieklass. Syftet med detta är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling samt att implementera skolans trygghetsarbete på elevnivå. Vi träffas en gång varje månad för att diskutera och arbeta med ett gemensamt tema. Efter mötet tar trygghetspepparna med sig information och praktiska övningar ut till alla klasser på skolan och på så sätt når vårt arbete ut till varje enskild elev. Vi kommer bland annat arbeta med vänskap, trygga/otrygga platser på skolan men även planera upp en trivseldag för alla elever på Vist.

Rastverksamhet – rasten är viktig!

Under förmiddagsrasten erbjuds rastaktiviteter. Rastaktiviteterna är frivilliga och erbjuds för hela skolans elever. På Vist skola arbetar vi aktivt genom leken för att stävja mobbing och kränkande behandlingar. Genom leken främjas också elevens fysiska aktivitet och lärande. Rastverksamheten är ett förebyggande arbete för en god miljö. Eleverna ska erbjudas varierade aktiviteter som främjar goda relationer, samarbete, kreativitet och fysisk aktivitet.

 

Våra medlemmar

Helena Gille

Cecilia Lindroth

Daniel Johansson

Christel Biveland

Emelie Karlsson,

Marie Häggh

Emily Biveland

Sarah Hamrin

Sofia Lundberg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 september 2016