Handlingsplaner och utvecklingsarbete

Enhetens säkerhetsarbete

Inom enheten Birgittaskolan finns en beredskap att hantera säkerhetsfrågor.

Som stöd för säkerhetsarbetet och som kontakt mot säkerhetsansvariga i kommunen har vi en säkerhetsgrupp inom Birgittaskolan. Säkerhetsgruppen arbetar med förebyggande frågor.

Gruppen består av: Säkerhetsombud (sammankallande) Kuratorer Vaktmästare

Säkerhetsgruppen rapporterar till Arbetsmiljögruppen som har 4 möten per år. I arbetsmiljögruppen sitter fackens skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

Säkerhetsgruppens arbetsområde är
• Brand - utrymning, övning och information
• Säkerhetsfrågor, exempelvis hot och våld
• Övriga frågor med kopplingar i miljöbalken eller arbetsmiljölagstiftningen
• Utbildning av personal och elever vad gäller brand och HLR
• Kontakt med kommunens säkerhetsansvariga
• Rapporter till kommunen och polisen
• Uppdatering av hemsidan

Om det handlar om akuta händelser av allvarlig art så SKA man ringa 112. Det gäller naturligtvis alla former av akuta händelser såsom brand, hot och våld eller skada. Först därefter, när situationen medger, kontaktas och informeras närmsta chef. Anses det inte vara akut så kontaktas närmsta chef. Är elever inblandade så bör också kuratorn kontaktas. OBS Vi ska inte utföra några interna utredningar om det förväntas bli ett polisärende! Händelsen ska dock dokumenteras. Det är alltså viktigt att alla som sett/hört något så snart som möjligt skriver en kort sammanfattning, som minnesstöd, med viktiga iakttagelser som sedan kan användas vid en eventuell utredning.

 

Kent Hartman Gymnasie- och vuxenutbildningschef

På Birgittaskolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.  De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet koncentrerats till uppbyggnaden av tematiskt arbete i utbildningarna.

Sedan många år har Birgittaskolan ett väl utbyggt internationellt samarbete som ger elever möjlighet att göra APL ( Arbetsplatsförlagt lärande) i andra europeiska länder. 

Senast uppdaterad den 8 september 2016