Grundskola

Alla elever har olika behov. Ibland innebär det att en elev behöver särskilt stöd i någon form. Det allra vanligaste är att eleven får det stödet på sin skola. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd. Dessa beskrivs nedan. Har du frågor kring dessa kan du vända dig till rektor på den skola ditt barn går på.

Två elever sitter med varsin penna och tittar leende in i kameran. En mörkhårig kille och en ljushårig tjej

 

Hörsel

Målsättningen är att ge eleven med hörselnedsättning de bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i sin klass. Det finns hörselpedagogiskt stöd för elever med hörselnedsättning som går integrerade i den allmänna undervisningen i grundskolan. För elever i årskurs  1-6 med hörselproblematik finns en särskild verksamhet på Blästadsskolan.  

Syn

Elever med synskada är integrerade i den ordinarie skolverksamheten. Elever och föräldrar kan få råd och stöd via en specialistansvarig som också samarbetar med Landstingets syncentral, Specialpedagogiska skolmyndigheten och skolhälsovården.

 Tal, språk och kommunikation

I Linköping finns en särskild verksamhet för elever med avvikande tal- och språkutveckling. Verksamheten finns på Tanneforsskolan för elever i årskurs F-6 och Kungsbergsskolan i årskurs F-9. Verksamheten erbjuder undervisning i små grupper, hög personaltäthet och logopedstöd.    

Rörelse

För elever med olika typer av rörelsenedsättningar  finns särskilt anpassade verksamheter på två av kommunens skolor. Verksamheterna är anpassade både när det gäller undervisning och lokaler.

 • Fredriksbergsskolan – för elever i årskurs  1-6
 • Ekholmsskolan – för elever i årskurs 7-9

Forskning visar på ökad sårbarhet i de delar av hjärnan som ska tolka, styra och bearbeta intryck. Sårbarheten leder till att barn/elever med dessa svårigheter kan få bekymmer i inlärningssituationer och i socialt samspel. Det finns stora variationer när det gäller grad av svårigheter och hur den kommer till uttryck. För elever med diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism finns följande skolor:

 • Vidingsjöskolan, elever i årskurs 1-6.
 • Fredriksbergsskolan, elever i årskurs 4-6
 • Berzeliusskolan, elever i årskurs 7-9
 • Ekholmsskolan, elever i årskurs 7-9
 • Ljungsbroskolan, IVAS år 7-9
 • För elever med AD/HD och ADD-diagnos finns följande skola
 • Tokarpsskolan, Kärnpunkten

För elever som är i behov av extra stöd i sin skolutveckling, årskurs 1-9 i Linköpings kommun finns s.k. resursskolor. Detta är en skola med små elevgrupper och hög personaltäthet, där det även ges möjlighet att träna socialt samspel. Resursskolorna stöttar och vägleder föräldrarna i sin föräldraroll samt samverkar med olika myndigheter och personer i elevens/familjens närhet.

Följande resursskolor finns:

 • Järdalaskolan årskurs 1-4 och fritidshem
 • Daggkåpeskolan årskurs 4-6
 • Slussenskolan årskurs 7-9
 • Stångåskolan årskurs 7-9
 • Tinnerbäcksskolan årskurs 7-9

Utöver de kommunala resursskolorna finns en fristående resursskola som heter Pandion.

Alla barn och ungdomar har rätt till undervisning, även de som vistas på sjukhus. Linköpings kommun bedriver sjukhusundervisning för barn och ungdomar som vårdas på Universitetssjukhuset.

Eleverna undervisas inom grundskolan och gymnasieskolan. Samarbete sker med elevernas hemskola kring undervisning och återslussning. Hemskolan har det övergripande ansvaret för eleven.

Samarbete sker med klinikerna och avdelningarnas personal för att tillsammans planera helheten runt eleven. Undervisningen anpassas till den enskilde elevens behov och förutsättningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2016