Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stiftsbibliotek

Leonard och Ida Westmans stiftelse för Linköpings stiftsbibliotek ska finansiera inköp och inbindning av originalarbeten i utländsk historia

Fastställda av kommunfullmäktige 1978-05-30, § 107.
Jämför kammarkollegiets beslut 1975-07-01, dnr 1079/74.
Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom ett gåvobrev 1909-07-27 upprättat av kaptenen Henric Westman.

Enligt föreskrifterna i gåvobrevet skall årligen 25% av avkastningen kapitaliseras varefter återstående skall

"användas till inköp och inbindning av originalarbeten (ej öfversättningar eller bearbetningar) å utländsk historia".

I ändamålsföreskriften anges närmare vilken litteratur som bör inköpas (se § 4 nedan).

Gåvobrevet innehåller vidare detaljerade föreskrifter om hur beslut skall fattas om inköp för fondens avkastning. Dessa föreskrifter har dock upphävts genom ovannämnda permutationsbeslut.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall genom förvaltarens försorg 25% läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till inköp och inbindning av originalarbeten i utländsk historia. Om emellertid hinder skulle uppstå för ett arbetes fullständiga utgivande, får översättning inköpas.

Med utländsk historia förstås såväl politisk historia som rätts-, konst-, litteratur-, ekonomisk och krigshistoria.

Eftersom Linköping är förläggningsort för flera regementen skall vid inköpen särskilt tillses att förvärv sker av för militära studier behövlig krigshistorisk litteratur.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning ställes årligen till kultur- och fritidsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om medlens användning.

Kultur- och fritidsnämnden äger uppdra åt bibliotekschefen eller annan tjänsteman vid stadsbiblioteket att på nämndens vägnar besluta om inköp av i § 4 omnämnd litteratur.

Om sådant uppdrag lämnas skall redovisning över inköpen årligen lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte användes för inköp av litteratur det år den är disponibel skall tillföras en dispositionsfond som i sin helhet får utnyttjas enligt föreskriften i § 4 när så anses lämpligt.

Stadgarna gäller fr o m 1978-01-01.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016