Westman-Wernerska stiftelsen

Westman-Wernerska stiftelsen, som har utdelning vart femte år (nästa utdelningstillfälle är år 2018) ska användas till särskilda för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas tillgodoseende är av varaktig nytta. Under inga omständigheter får stiftelsen tagas i anspråk till agitation för nykterhet, politik och dylikt. Ny utdelning till samma ändamål får inte ske förrän efter 30 år. Annonsering om möjlighet att söka görs i regel i juni månad året före utdelningsåret. Beslut om utdelning, efter förslag av särskilt utsedd utdelningsnämnd, fattas av kommunfullmäktige.

§ 1 Historik
Genom gåvobrev den 17 december 1913 överlämnade Henric Westman 100 000 kronor till Linköpings stad samt förordnade att medlen skulle bilda en fond under namn av Westman-Wernerska fonden.

Enligt ett annat gåvobrev den 17 december 1933 överlämnade Westman, "att tilläggas och bokföras hos Westman-Wernerska fonden samt disponeras för fondens ändamål",  bland annat ett antal fastigheter.

Gåvobreven finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen men har uppdragit den ekonomiska förvaltningen (placeringsverksamheten) till Östgöta Enskilda Bank (Kommunstyrelsen den 12 december 1995, § 605.)

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp fonderas för sig under fem år varefter utdelningsbeslut kan fattas.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till särskilda för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas tillgodoseende är av varaktig nytta, vilka "icke tillhör stadens löpande hushållsangelägenheter och ej heller äro av den beskaffenhet, att det lagligen åligger staden som en dess skyldighet att med allmänna medel om dem draga försorg". Under inga omständigheter får fonden tagas i anspråk "till agitation för nykterhet, politik och dylikt".

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av kommunfullmäktige i Linköpings kommun efter förslag från nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen. Nämnden består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige för en femårsperiod.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016