Plankontoret

Plankontoret arbetar för att utveckla Linköping till en ännu bättre stad. Vi planerar hur staden ska utvecklas på kort och på lång sikt.

Vår uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering.

Kontoret arbetar både på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och består av följande avdelningar:

 • Översiktsplanering
 • Detaljplanering
 • Mark och exploatering

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med plankontorets avdelningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ledningsgrupp

Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Skicka e-post till Alisa

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Christian Wintenby

Avdelningschef detaljplanering Plankontoret

Skicka e-post till Christian

E-post: Christian.Wintenby@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 54

Andreas Hellström

Avdelningschef mark och expolatering Plankontoret

Skicka e-post till Andreas

E-post: Andreas.Hellstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 33

Fanny Wahlqvist

Avdelningschef översiktsplanering Plankontoret

Skicka e-post till Fanny

E-post: Fanny.Wahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 53

Stadsarkitekt

Johanna Wiklander

Stadsarkitekt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Johanna

E-post: Johanna.Wiklander@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 46

Detaljplanering

Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. Planverksamhetens uppdrag är att ta fram planer och utredningar för en lämplig och långsiktig hållbar stadsutveckling. Inom avdelningen upprättas samtliga planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för stadsbyggandet. Avdelningen arbetar även med miljöanpassat och hållbart byggande samt hållbara och långsiktiga trafiklösningar.

 • Christian Wintenby, avdelningschef
 • Erik Adolfsson, planarkitekt
 • Ylva Bengtsson, planarkitekt
 • Tommy Berglund, planarkitekt
 • Sara Bergström, planarkitekt
 • Pauline Green Petersson, planarkitekt
 • Jennie Gustafsson, planassistent
 • Ali Hajar, planarkitekt
 • Annsofi Karlsson, planassistent
 • Anders Lindholm, trafikplanerare
 • Elin Pettersson, planarkitekt
 • Erika Pettersson, planarkitekt
 • Lisa Setterdahl, planarkitekt
 • Roger Stigsson, planarkitekt
 • Frida Lindebäck, planarkitekt
 • Peter Tomtlund, planarkitekt
 • Åsa Westergren, planarkitekt

Mark och exploatering

Mark och exploateringsverksamheten representerar kommunen som fastighetsägare. Avdelningen driver projekt för att bearbeta mark och därmed möta behovet av mark för bostäder, skola, industri, handel, kontor och allmän service. Avdelningen förvaltar även kommunens markreserv, tomträtter och handlägger köp och försäljning av fastigheter samt förköpsärenden.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i kommunen och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. I planeringsprocessen har varje medborgare som berörs av planeringen möjligheter att påverka. 

 • Andreas Hellström, avdelningschef
 • Bill Eriksson, senior advisor
 • Ricard Carlenius, exploateringsingenjör
 • Marianne Cedervall, exploateringsstrateg
 • Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
 • Victor Kellner, exploateringsingenjör
 • Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör/projektledare
 • Sofia Lilja, exploateringsingenjör
 • Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör/projektledare
 • Anna Lilliehjort, exploateringsingenjör
 • Jesper Linde, exploateringsingenjör
 • Anna Lindén, exploateringsingenjör
 • Michaela Rydlinmark, exploateringsingenjör
 • Jonas Sivervik, exploateringsingenjör

Översiktsplanering

Avdelningen för översiktsplanering arbetar med frågor om var och hur Linköping ska växa och förändras. Planerna omfattar hela eller delar av kommunen. Planerna handlar om hur marken ska användas, om bebyggelseutveckling, om grönstruktur och hur trafiken ska utvecklas. Avdelningen består av personer med bred kunskap om fysisk planering, stadsbyggande, trafikplanering med mera.

Gruppen arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen och dess planeringsutskott. Vår utgångspunkt är att betrakta kommunen som en helhet i en växande och attraktiv region. Målet är att planera för en långsiktig hållbar utveckling och skapa en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i.

 • Fanny Wahlqvist, avdelningschef
 • Julia Appelgren, översiktsplanerare
 • Alexandru Babos, stadsantikvarie
 • Mikaela Bergius Nordqvist, översiktsplanerare
 • Johan Engström, trafikplanerare
 • Caroline Gyllemark, översiktsplanerare
 • Per-Erik Hahn, gång-, cykel- och mopedsamordnare 
 • Birgitta Hjelm, grafiker
 • Adam Hörnedal, översiktsplanerare
 • Caroline Johansson, översiktsplanerare
 • Maria Kromnow, översiktsplanerare 
 • Christina Lagneby, översiktsplanerare
 • Oscar Lindgren, översiktsplanerare
 • Jonas Sjöholm, trafikplanerare
 • Malin Wilhelmsen, grafisk formgivare
 • Gunnar Ölvingson, kommunekolog

Hållbarhet och miljökommunikation

Hållbarhet och miljökommunikation är en grupp som arbetar med samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen. De arbetar på uppdrag av kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Huvudsyftet är att skapa en tydlig samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen och uppdraget innebär att kommunicera global rättvisa och miljö- och klimatfrågor med boende och verksamma i Linköping med syfte att öka engagemang och delaktighet för att minska lokal och global klimat- och miljöpåverkan samt genomföra specifika beställda projekt. Även energi- och klimatrådgivning ingår i uppdraget.

 • Fanny Wahlqvist, avdelningschef
 • Marie Hägglund, gruppchef, telefon: 013-26 31 13
 • Niclas Alsö, miljöinformatör
 • Linnea Bergquist Skogfors, energi- och klimatrådgivare
 • Linnéa Gunnarsson Knutsson, energi- och klimatrådgivare
 • Robert Klasson, energi- och klimatrådgivare (tjänstledig)
 • Sandra Viktor, kommunikatör

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2017