Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret arbetar för att utveckla Linköping till en ännu bättre stad.

Vi planerar hur staden ska utvecklas i form av översikts- och detaljplaner. Vi bygger och sköter om stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi ser också till så att du ska kunna ta dig fram i Linköping på ett smidigt sätt, oavsett om du väljer att gå, cykla, åka kollektivt eller om du tar bilen.

Inom kontoret finns fem avdelningar: drift och underhåll, detaljplanering, mark och exploatering samt stadsmiljö, som arbetar alla på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen översiktsplanering arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med teknik- och samhällsbyggnadskontoret.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Ledningsgrupp

Agneta Bergquist
Agneta Bergquist

Kontorschef

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 59 48

Vakant

Tillförordnad avdelningschef detaljplanering: Agneta Bergquist

Avdelningschef detaljplanering

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Jimmy Johansson

Avdelningschef drift och underhåll

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 71 70

Bill Eriksson

Avdelningschef mark och expolatering

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 53

Ulf Johansson Lorin

Avdelningschef stadsmiljö

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 88 45

Oscar Lindgren

Under Fanny Wahlqvists föräldraledighet är chefsskapet delat mellan:

Oscar Lingren, verksamhetsansvar
Marie Hägglund, personalansvar

Tf avdelningschef översiktsplanering

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 64 76

Stadsarkitekt

Johanna Wiklander

Stadsarkitekt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 70 46

Detaljplanering

Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. Planverksamhetens uppdrag är att ta fram planer och utredningar för en lämplig och långsiktig hållbar stadsutveckling. Inom avdelningen upprättas samtliga planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för stadsbyggandet. Avdelningen arbetar även med miljöanpassat och hållbart byggande samt hållbara och långsiktiga trafiklösningar.

Drift och underhåll är den avdelning som sköter om alla allmänna platser i Linköping, så som gator, vägar och parker. Vi ser till att Linköping är en trivsam, funktionell och välskött kommun att bo och leva i.

 • Agneta Berquist, tf avdelningschef
 • Erik Adolfsson, planarkitekt
 • Tommy Berglund, planarkitekt
 • Tina Betmark, planassistent
 • Sara Bergström, planarkitekt
 • Klara Blommegård, planarkitekt
 • Afshin Ghafoori, planarkitekt
 • Emily Golrang, planarkitekt
 • Jennie Gustafsson, planassistent
 • Caroline Gyllemark, planarkitekt
 • Ali Hajar, planarkitekt
 • Magnus Hultegård, planarkitekt
 • Annsofi Karlsson, planassistent
 • Anders Lindholm, trafikplanerare
 • Erika Pettersson, planarkitekt
 • Lisa Setterdahl, planarkitekt
 • Roger Stigsson, planarkitekt
 • Frida Sjöblom, planarkitekt
 • Liridon Tetaj, planarkitekt
 • Peter Tomtlund, planarkitekt
 • Åsa Westergren, planarkitekt
 • Fredrik Zachrisson, planarkitekt

Drift och underhåll           

Vårt uppdrag är att förvalta, utveckla, upprätthålla och kvalitetssäkra en trygg, snygg, säker, tillgänglig stads - och landsbygdsmiljö. Vi ska bidra till att alla medborgare ska vara nöjda och stolta över sin kommun.

I parkskötseln ingår gräsklippning, busk/trädskötsel, sommarblomsplantering och renhållning. Inom området gatuskötsel ansvarar vi för sommar - och vinterväghållning samt asfaltering av gator. Vi har även ansvar för markupplåtelse och torghandel, lekplatser, broskötsel, klottersanering, belysning, vägmarkeringar och vägmärken. Delar av verksamheten upphandlas och sköts av entreprenörer.

 • Jimmy Johansson, avdelningschef
 • Pia Blücher, torgmästare
 • Sigrid Gustafsson, kommunekolog
 • Mats Hallberg, driftingenjör
 • Malin Hansander, driftingenjör
 • Dennis Höijer, driftingenjör
 • Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare
 • Elinor Josefsson, driftingenjör
 • Anders Jörneskog, kommunekolog
 • Bo Karlsson, driftingenjör
 • Åsa Karlsson, driftingenjör
 • Håkan Lundberg, kommunekolog
 • Ulla Lövgren-Lundberg, driftingenjör
 • Johan Molin, kommunekolog
 • Bitte Nygren, driftingenjör
 • Andreas Rydin, driftingenjör
 • Stefan Samuelsson, skogsförvaltare
 • Annika Wulcan, GIT-koordinator

 

Särskild kollektivtrafik

Gruppen handlägger ärenden som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd.Gruppen samverkar med Region Östergötland kring beställningscentral och transporter för färdtjänst och skolskjuts med bil.

 • Charlotta Holmgren, gruppchef
 • Johanna Jaginder, trafikhandläggare
 • Paula Nero, trafikhandläggare
 • Krishna Patel, trafikhandläggare
 • Anders Porsklev, planeringsledare
 • Anna Tångered Rudén, trafikhandläggare

Mark och exploatering

Mark och exploateringsverksamheten representerar kommunen som fastighetsägare. Avdelningen driver projekt för att bearbeta mark och därmed möta behovet av mark för bostäder, skola, industri, handel, kontor och allmän service. Avdelningen förvaltar även kommunens markreserv, tomträtter och handlägger köp och försäljning av fastigheter samt förköpsärenden.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i kommunen och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. I planeringsprocessen har varje medborgare som berörs av planeringen möjligheter att påverka. 

 • Bill Eriksson, avdelningschef
 • Suzanna Andersson, administrativ assistent
 • Björn Brage, markförvaltare
 • Anna Call, exploateringsingenjör
 • Ricard Carlenius, exploateringsingenjör
 • Tobias  Dahlqvist, exploateringsingenjör
 • Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
 • Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör/projektledare
 • Sofia Lilja, exploateringsingenjör
 • Magnus Liljedahl, exploateringsingenjör/projektledare
 • Jonas Lundgren, exploateringsingenjör
 • Elin Midelf, exploateringsingenjör (föräldraledig)
 • Michaela Rydlinmark, exploateringsingenjör (föräldraledig)
 • Jonas Sjöholm, exploateringsingenjör

Stadsmiljö

Avdelningen för stadsmiljö ansvarar för att genomföra investeringar som är förutsättningen för ett växande Linköping. Dels parker och grönområden som ska vara trygga och lättillgängliga, dels gator och torg som ska vara säkra och tilltalande stadsmiljöer. Det handlar om utveckla Tinnerö Eklandskap, bygga vägar och broar, förbättra belysning etc.

 • Ulf Johansson Lorin, avdelningschef
 • Ingela Andersson, teknisk assistent
 • Lars Arwidson, trafikingenjör
 • Cecilia Brage, trafikingenjör
 • Marie Fredin, projektledare infrastruktur
 • Johan Fällström, trafikingenjör parkering 
 • Joacim Gustavsson, projektledare infrastruktur
 • Elna Hammarström, projektledare infrastruktur
 • Karoline Hällgren, projektledare tillgänglighet
 • Daniel Jirlund, projektledare infrastruktur
 • Henrik Lamberthz, projektledare infrastruktur
 • Melanie Larsson, trafikingenjör
 • Ann-Cathrine Löfvenberg, assistent
 • Gunnar Lönn, kollektivtrafikplanerare
 • Jonas Nygren, trafikingenjör 
 • Lars Norr, projektledare infrastruktur
 • Per Oldfelt, projektledare infrastruktur
 • Sonja Rahmqvist, karttekniker
 • Peter Rexfalk, projektledare infrastruktur
 • Anders Sederström, controller
 • Mikael Strindemo, trafikingenjör
 • Björn Tjus, landskapsarkitekt 
 • Anna Wallroth, trafikingenjör 
 • Linnéa Zenkert, projektledare infrastruktur

Översiktsplanering

Avdelningen för översiktsplanering arbetar med frågor om var och hur Linköping ska växa och förändras. Planerna omfattar hela eller delar av kommunen. Planerna handlar om hur marken ska användas, om bebyggelseutveckling, om grönstruktur och hur trafiken ska utvecklas. Avdelningen består av personer med bred kunskap om fysisk planering, stadsbyggande, trafikplanering med mera.

Gruppen arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen och dess planeringsutskott. Vår utgångspunkt är att betrakta kommunen som en helhet i en växande och attraktiv region. Målet är att planera för en långsiktig hållbar utveckling och skapa en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i.

 • Fanny Wahlqvist, avdelningschef
 • Alexandru Babos, stadsantikvarie
 • Julia Appelgren, översiktsplanerare
 • Per-Erik Hahn, gång-, cykel- och mopedsamordnare 
 • Ingrid Hedström, översiktsplanerare (tjänstledig)
 • Birgitta Hjelm, grafiker
 • Adam Hörnedal, översiktsplanerare
 • Maria Kromnow, översiktsplanerare (föräldraledig)
 • Christina Lagneby, översiktsplanerare
 • Oscar Lindgren, översiktsplanerare
 • Alexander Nilsson, trafikplanerare
 • Marcus Torstenfelt, trafikplanerare
 • Matilda Westling, översiktsplanerare
 • Gunnar Ölvingson, kommunekolog

Hållbarhet och miljökommunikation

Hållbarhet och miljökommunikation är en grupp som arbetar med samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen. De arbetar på uppdrag av kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Huvudsyftet är att skapa en tydlig samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen och uppdraget innebär att kommunicera global rättvisa och miljö- och klimatfrågor med boende och verksamma i Linköping med syfte att öka engagemang och delaktighet för att minska lokal och global klimat- och miljöpåverkan samt genomföra specifika beställda projekt. Även energi- och klimatrådgivning ingår i uppdraget.

 • Fanny Wahlqvist, avdelningschef
 • Marie Hägglund, gruppchef, telefon: 013-26 31 13
 • Niclas Alsö, miljöinformatör
 • Linnéa Gunnarsson Knutsson, energi- och klimatrådgivare
 • Robert Klasson, energi- och klimatrådgivare
 • Caroline Rydholm, projektledare
 • Sandra Viktor, kommunikatör

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Teknik- och samhällsbyggnadskontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2017