Skattesatser

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan 85-90 procent av kommunens löpande verksamhet (förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar med mera). Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Den varierar mellan församlingarna. Även andra registrerade trossamfund kan ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln.

Skattesatser

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2016 till 20:20 kr av varje intjänad 100-lapp vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Landstingsskatten uppgår till 10:70 kr för 2016, vilket också är oförändrat jämfört med 2015.

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas till den församling du tillhör. Avgiften varierar mellan 0:09 öre och 29 öre per intjänad 100-lapp.

Den som är medlem i svenska kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift som också varierar per församling.

För en mer detaljerad redovisning per församling hänvisas till Skatteverkets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016