Kvalitetshöjning med nya avtal inom äldreomsorgen

För första gången skriver äldrenämnden in tydliga krav på en lägsta bemanning i avtal om vårdboende. Avtalen gäller Valla park och Gottfridsbergs gård.

Vid torsdagens sammanträde tog äldrenämnden beslut att Attendo Sverige AB ska driva vårdboendet Valla park och Norlandia Care AB vårdboendet Gottfridsbergs gård från 1 april nästa år.

I samband med den nya upphandlingen har äldrenämnden gjort förändringar i kravspecifikationen.

– Vår ambition är att öka kvaliteteten inom äldreomsorgen. När vi nu tecknar nya avtal tar vi tillfället i akt att ställa nya och högre kvalitetskrav. Det leder till att vår uppföljning kan bli bättre och tydligare, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Nya ska-krav

Nya ska-krav i förförfrågningsunderlaget, alltså krav utförare måste leva upp till för att komma i fråga:

• Tydligare och fasta bemanningstal för sjuksköterska och verksamhetschef innebär ökad bemanning av sjuksköterskeresurser.

• Tydligare och fasta bemanningstal för omvårdnadspersonal inklusive samordnare. Det innebär krav på en lägsta bemanning.

• Utöver krav på lägsta bemanning ska personalbemanningen kunna anpassas till individuella behov.

• Genom att en fast lägsta nivå införs kommer uppföljningen underlättas och bli tydligare.

• Det ska finnas kollektivavtalsliknande krav på boendet.

• Matprofil på Valla Park införs.

Större betydelse

– Matprofil är ytterligare ett sätt att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Mat är viktigt och får nu ännu större betydelse. Boende och personal kan involveras i matlagningen och aktiviteter kan skapas kring maten, säger Mikael Sanfridson (S).

Profilen mat och måltider ska genomsyra hela verksamheten och maten ska lagas i vårdbostaden. De boendens sinnen ska stimuleras på olika sätt genom aktiviteter kopplade till profilen. Det ska finnas speciell kompetens på boendet. De boende ska få inflytande över matsedeln, som ska anpassas både efter individuella behov och efter säsong, årstider och helgdagar. Det är viktigt att personalen tar en aktiv roll för att främja en god måltidssituation. Maten ska serveras på ett tilltalande sätt och portionsförpackningar ska inte användas till lunch och middag.

Övriga krav

Övriga krav som äldrenämnden ställt i upphandlingen:

• Registrering i BPSD-register. (BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är ett nationellt kvalitetsregister för som ska kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Äldrenämnden ser det som ett viktigt stöd i arbetet med denna grupp.

• E-hälsa. Utförarna ska arbeta med läsplattor.

• För att trygga en långsiktig personalförsörjning och göra yrket mer attraktivt ska anställda få önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid inom ett år.

Skärpning av uppföljning

Äldrenämnden genomför också en skärpning av uppföljningen av avtalen. Sex veckor efter avtalsstart genomför omsorgskontoret en första uppföljning. En fördjupad uppföljning ur ett brukarperspektiv ska genomföras. Omsorgskontoret ska följa upp matprofilen ur ett brukarperspektiv, till exempel genom djupintervjuer med dem som bor på Valla park. Kontoret ska arbeta fram en mall för att följa upp bemanningen halvårsvis.

Gottfridsbergs gård har nio platser på gruppboende för personer med demenssjukdom och 27 platser på sjukhem. Nuvarande utförare är Bräcke diakoni. Valla park har 24 platser på sjukhem och 26 platser på gruppboende för personer med demenssjukdom. Nuvarande utförare är Attendo. Nuvarande avtal gäller till 31 mars 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 september 2016