Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kommunens behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller från och med 25 maj och syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I förordningen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen, och är i stora delar lik den tidigare lagen men med några nyheter som t.ex. att de registrerade får ökade rättigheter.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen och andra gällande bestämmelser. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas.

Registrerade får ökade rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär bland annat att de registrerade ska få information om när, hur och varför deras personuppgifter behandlas, de registrerade ska ha rätt att få felaktiga uppgifter rättade, och i vissa situationer även raderade. De registrerade ska helt enkelt ha kontroll över sina egna uppgifter.

Så begär du information om kommunens behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig, som behandlas av kommunens nämnder. Begäran om att få sådan information kan du göra genom e-tjänsten nedan.

Du loggar in till e-tjänsten med e-legitimation.

Du kan använda följande e-legitimationer

  • Mobilt BankID
  • BankID
  • Telia

Så begär du rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter

Du har rätt att få rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter som behandlas av kommunens nämnder. Kontakta nämnden via e-post.

Barn och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Barn och ungdomsnämnden

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Bildningsnämnden

Skicka e-post till Bildningsnämnden

E-post: bildningsnamnden@linkoping.se

Bygg- och miljönämnden

Skicka e-post till Bygg- och miljönämnden

E-post: byggmiljonamnden@linkoping.se

Kommunfullmäktige

Skicka e-post till Kommunfullmäktige

E-post: kommun@linkoping.se

Kommunstyrelsen

Skicka e-post till Kommunstyrelsen

E-post: kommun@linkoping.se

Kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Kultur- och fritidsnämnden

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Omsorgsnämnden

Skicka e-post till Omsorgsnämnden

E-post: omsorgsnamnden@linkoping.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Skicka e-post till Samhällsbyggnadsnämnden

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Socialnämnden

Skicka e-post till Socialnämnden

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Utförarnämnden

Skicka e-post till Utförarnämnden

E-post: leanlink@linkoping.se

Valnämnden

Skicka e-post till Valnämnden

E-post: valnamndenskansli@linkoping.se

Äldrenämnden

Skicka e-post till Äldrenämnden

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Överförmyndarnämnden

Skicka e-post till Överförmyndarnämnden

E-post: overformyndarenheten@linkoping.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombuden svarar på frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Skicka e-post till Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Postadress:
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 25 maj 2018