Utskott, råd och kommittéer

Det finns ett antal utskott, råd och kommittéer som ligger under kommunstyrelsen. Utskotten bereder ofta frågor som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Trygghets- och demokratiutskottet

Trygghets- och demokratiutskottet har till uppgift att samordna arbetet med demokratifrågor inom kommunen, samt leda och samordna trygghets- och säkerhetsfrågor som rör kommunen. De svarar därmed för:

  • att leda och samordna verksamheten i Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå)
  • att leda och samordna det brottsförebyggande arbetet
  • att följa det övergripande säkerhetsläget inom kommunen och större förändringar av detta
  • att samordna strategiska frågor avseende stadsdels- och områdesarbete.

Planeringsutskottet

Planeringsutskottet bereder långsiktiga, strategiska frågor. Det består av kommunalråden och övriga partiers gruppledare.

Personalutskottet

Personalutskottet har till uppgift att bereda personalpolitiska frågor som är gemensamma för kommunen. Utskottet består av fem kommunalråd.

Linköpings brottsförebyggande råd

LiBrå är Linköpings Brottsförebyggande Råd och inrättades av kommunfullmäktige 1990.

  • LiBrå sorterar politiskt under Kommunstyrelsen.
  • Är ett forum för samverkan och planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda.
  • Bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare.
  • Är delaktigt och stöder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som sker i bostadsområdena.
  • En vägledning i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har tagits fram.

Centrala arbetsmiljökommittén

Centrala Arbetsmiljökommittén är ett kommunövergripande partssammansatt beslutsorgan, som verkar för en god arbetsmiljö i kommunens verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016