Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationella nätverk

Linköping är medlem i internationella nätverk och organisationer. Genom dessa får kommunen tillgång till kunskaper och erfarenheter från andra länder. Medlemskapet ger goda möjligheter till nya kontakter och fungerar som plattformar för samverkan.
Här hittar du kort presentation av de större nätverken.

Internationell verksamhet

Det internationella arbetet i Linköpings kommun är idag en naturlig del i kommunens verksamhet. Det som främst bidragit till det är globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU.

De flesta verksamheter inom Linköpings kommun är engagerade i internationella utbyten eller andra samarbeten med många städer och regioner i Europa och i övriga världen. Det kan handla om att delta utvecklingsprojekt finansierade genom EU, ta emot internationella besök, besöka andra städer och regioner för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder.

Om Linköpings kommuns internationella arbete 

Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutats av kommunfullmäktige. Det finns en ny internationell strategi som ska vara gemensam för Linköping och Norrköping. Strategin är kommunövergripande och gäller alla verksamheter i Linköpings kommun.

I strategin finns tre prioriterade områden:

  • Profilering
  • Omvärldsbevakning och påverkan
  • Verksamhets- och kompetensutveckling

Frågor om Linköpings kommun internationella verksamhet

Vänd er gärna till samordningsfunktion för internationell verksamhet på kommunledningskontoret om mer information önskas eller man har frågor kring det internationella arbetet i kommunen.  

Kerstin Reimstad

Utvecklingsstrateg

Näringsliv och tillväxt

Telefon:

013-26 31 02

E-post: Kerstin.Reimstad@linkoping.se

Local Governments for Sustainability ( ICLEI)

Local Governments for Sustainability (ICLEI) är ett globalt nätverk för fler än 1000 städer med intresse för hållbar utveckling. Genom medlemskapet ges Linköping möjlighet att delta i projekt och erfarenhetsutbyte som rör klimat- och miljöfrågor.  

Eurocities Knowledge Society Forum

Eurocities är ett europeiskt nätverk för Europas storstäder med drygt 140 medlemsstäder i över europeiska länder. Eurocities har en viktig roll att företräda och arbeta för att stärka städernas ställning på EU-nivå och bevaka så att städernas behov tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Nätverket arbetar tvärsektoriellt inom sju tematiska forum. Eurocities bevakar frågor som är kopplade till hållbar stadsutveckling,  driver påverkansarbete, tar fram strategier och utvecklar konkreta utvecklingsprojekt. Linköpings Kommun har medlemskap i två tematiska forum inom  Eurocities, Economic Development Forum och Knowledge Society Forum.

Linköpings Kommun har bland annat undertecknat den deklaration om eRättigheter som tagits fram inom nätverket.  Deklarationen om eRättigheter, vars intentioner ligger i linje med intentionerna i kommunens eProgram, är ett instrument för kommuner att fastställa och bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället.

Union of the Baltic Cities

Union of the Baltic Cities (UBC) är en intresseorganisation och nätverk för städer kring Östersjön. Nätverket syftar till att öka och fördjupa samarbetet mellan städer kring Östersjön och bidra till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i Östersjöområdet.  

SERN - Sweden Emilia-Romagna Network

Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, är ett nätverk som syftar till erfarenhetsutbyte och deltagande i samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer - i synnerhet inom områdena miljö, utbildning, kultur, social ekonomi, entreprenörskap och turism.  I nätverket ingår regioner, kommuner och organisationer. Nätverket samarbetar även med aktörer från andra länder i Europa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016