Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kvalitet och utveckling

Inom LSS Funktionsstöd arbetar vi aktivt med kvalitets- och utvecklingsfrågor på alla nivåer i vår organisation. För oss innebär kvalitet att uppfylla och helst överträffa dina förväntningar. Det betyder att vi ska göra rätt saker, på rätt sätt, för dem som verksamheten är till för. Vår verksamhetsutvecklare är drivande i vårt kvalitetsarbete.

För att vi ska kunna arbeta med kvalitet och utveckling på ett bra sätt har vi valt att fokusera på några specifika kvalitetsområden, som beskrivs nedan;

Vår kvalitetsorganisation

Vi har kvalitetsråd där medarbetare regelbundet träffas för att diskutera och arbeta med viktiga kvalitetsfrågor som berör vår verksamhet. Kvalitetsrådet rapporterar till LSS Funktionsstöd:s ledningsgrupp. Vid ett antal tillfällen per år träffas medarbetare från flera verksamheter inom Leanlink i ett kvalitetsnätverk för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter. Kvalitetsnätverket rapporterar till Leanlinks ledningsgrupp.

Vårt kvalitetsystem

Vårt kvalitetssystem följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för att säkra en god kvalitet i verksamheten. Exempel på delar som ingår i vårt kvalitetsystem är våra rutiner, vårt system för att följa upp fel och brister (avvikelser) och inte minst  synpunkter eller klagomål från kunder och övriga medborgare. Dessa hanterar vi på ett systematiskt sätt och genomför därefter förbättringar i vår verksamhet.

Våra kvalitetsmetoder

Utvärderingar

För att få veta vad kunderna tycker om vår kvalitet i verksamheten genomför vi regelbundet olika utvärderingar. Exempel är enkäter, fokusgrupper, enskilda intervjuer och studier genomförda av studenter på universitetsnivå. Vi är noga med att genomföra förbättringar i vår verksamhet utifrån resultaten på de utvärderingar vi genomfört.

Utbildningar

Vi tycker det är viktigt att våra medarbetare är väl utbildade för sitt uppdrag. Därför genomför vi regelbundet relevanta utbildningar. Varje medarbetare får fortbildning för att kunna tillgodose de krav och förväntningar som du som kund har.

Arbetsmetoder

Inom vissa av våra verksamheter är vi skyldiga enligt lag att dokumentera vad vi gör för att tillgodose kundens önskemål och behov. Det är viktigt för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Internkontroll

För att säkerställa att vi gör rätt i alla led i vår organisation, går vi regelbundet igenom vår internkontrollplan. Om vi inte är nöjda med en kontrollpunkt så ser vi till att åtgärda de brister vi upptäckt.  

Etik och bemötande

Att vi bemöter dig som kund/brukare på ett bra sätt är viktigt för oss. Därför har vi arbetat fram en värdegrund som tar upp hur vi bör förhålla oss till bemötande- och etiska frågor. Du finner vår värdegrund i högerspalten.

Inflytandefrågor

Vi efterfrågar aktivt kundens eller närståendes synpunkter för att möjliggöra inflytande i vår verksamhet. Även om vi inte alltid kan tillgodose alla önskemål så är vi alltid öppna för en dialog. Inom vår verksamhet erbjuder vi i olika grad anhörigträffar/information och så kallade brukarträffar. Vi har välkomstsamtal då vi gör en plan (arbetsplan) tillsammans med dig som vi regelbundet minst en gång per år följer upp.

I vårt arbete är vi medvetna om att vi som professionell medarbetare oftast har en maktställning i jämförelse med dig som kund. Vi arbetar dagligen med detta genom att diskutera våra värderingar och vårt förhållningssätt. Ditt inflytande sträcker sig långt i och med offentlighetsprincipen. Eftersom vi är en kommunal verksamhet har du alltid insyn i vår verksamhet, vilket inte alltid är möjligt i andra verksamheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016