Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Anställningsvillkor

Som anställd i Linköpings kommun har du både rättigheter och skyldigheter. I vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) regleras vad som gäller.

AB § 6 Allmänna åligganden

Mom. 1

Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbets-tagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

Vid stadigvarande förflyttning av arbetstagare ska beaktas, att vägande skäl ska finnas för att förflytta arbetstagaren mot hennes eller hans önskan.

Anmärkningar

1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.

2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gäller följande för den som arbetar som undersköterska:

1.   Utföra arbetsuppgifter

 Enligt usk-uppdraget så kan undersköterskans arbetsuppgifter delas in i följande:

  • Stöd i personlig vård (den äldres behov av personlig omvårdnad)
  • Stöd i hemmet
  • Stödja den äldres hälsa och funktionsförmåga
  • Stödja den äldres relationer
  • Stödja den äldres delaktighet
  • Administrativa uppgifter.
  • Följa rutiner och riktlinjer
  • Professionellt bemötande

Det här innebär bland annat att Du som medarbetare ska kunna hjälpa och ge stöd åt den äldre med personlig omvårdnad (som t ex personlig hygien, på- och avklädning, toalettbesök, tillsyn, dusch) samt utföra hushållsuppgifter t ex städa, diska, sköta kläder, bereda måltider, bädda och ledsagning vid utevistelse. 

Som medarbetare måste Du kunna hjälpa och ge stöd åt såväl kvinnliga som manliga äldre och Du måste också kunna bereda olika sorters måltider.

 2.    Samarbeta 

 3.    Vara lojal

 4.    Följa ordningsregler (ex.passa arbetstider, inte röka under arbetstid, inte använda mobil)

 5.    Följa arbetsmiljöregler
(ex. förebygga hot & våld, använda hjälpmedel. Vara en bra arbetskamrat).

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2017