Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Pension och försäkringar

Försäkringar

Genom kollektivavtal är du som är anställd i Linköpings kommun automatiskt försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Avtalsförsäkringarna kompletterar den ersättning du kan få enligt lag från Försäkringskassan.

 

TFA-KL – TrygghetsFörsäkring vid Arbetsskada

Begreppet arbetsskada innefattar
 • olycksfall i arbetet
 • färdolycksfall
 • arbetssjukdom
 • smitta (i vissa fall)

AGS-KL – AvtalsGruppSjukförsäkring

AGS är en försäkring som kan ge dagersättning för inkomstförlust dag 91-360, om du samtidigt får sjukpenning.

Den som får en sjuk- eller aktivitetsersättning beviljad av Försäkringskassan har efter ny ansökan möjlighet att få månadsersättning från AGS-KL.

Kontakta din arbetsgivare som kan hjälpa dig med ansökan.

Avgiftsbefrielseförsäkring

Från och med 1998 har arbetsgivaren tecknat en försäkring som betalar pensionsavgiften för den som blir beviljad en sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Du som blir beviljad ersättning ska lämna en kopia på Försäkringskassans beslut till din arbetsgivare. Samtidigt ska pensionshandläggaren meddelas om beslutet så att rätt pensionsavgifter blir inbetalade.

TGL-KL – TjänsteGruppLivförsäkring

TGL är en försäkring som ger ekonomisk hjälp vid dödsfall. Ersättningen betalas i form av ett engångsbelopp till efterlevande. Handläggning av TGL-KL sker centralt av pensionshandläggaren.

Ytterligare information om försäkringsvillkor och ersättningar finns på AFA-försäkringars webbsida. Du kan även kontakta någon av försäkringsinformatörerna, som ska finnas på varje arbetsplats.

Läs mer om AFA försäkring här

Tjänstepension

Som anställd i Linköpings kommun kommer du att få pension i form av lagstadgad pension och kollektivavtalad pension överenskommen mellan arbetsgivaren och facken. 

 

AKAP-KL (för arbetstagare födda 1986 eller senare)

1 januari 2014 trädde ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) i kraft. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare.

Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet innebär ett modernt och långsiktigt hållbart pensionsavtal. Det ger arbetsgivarna ökade möjligheter att förutse och budgetera pensionskostnaderna. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de anställda. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna underlättas och arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras.

I AKAP-KL är pensionsavgiften 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 35 563 kronor (2016), och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften, som uppräknas med prisbasbeloppets förändring, betalas årsvis av arbetsgivaren.

KAP-KL (för arbetstagare födda 1985 eller tidigare)

Från 1 januari 2006 gäller ett pensionsavtal för antsällda i Linköpings kommun, födda 1985 eller tidigare, KAP-KL, KollektivAvtalad Pension. KAP-KL ersätter tidigare PFA, Pensions- och försäkringsavtal.

KAP-KL består av flera delar;

 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Särskild avtalspension
 • Efterlevandepension
 • Livränta

Avgiftsbestämd ålderspension

 • arbetsgivaren betalar in pensionsavgift från och med 21 års ålder (2007)
 • pensionsavgifter betalas på hela lönen med 4,5 % (2010) och upp till 30 inkomstbasbelopp (2007)
 • du väljer själv vem som ska förvalta dina pensionsavgifter
 • den som inte väljer får pengarna placerade i en traditionell livförsäkring med efterlevandeskydd hos KPA
 • Om du inte vet vilket val du har gjort kontakta Pensionsvalet tel. 020 - 650 111

Förmånsbestämd ålderspension - FÅP

 • arbetstagare som har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (35563 kr/mån 2016) tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder
 • varje årsskifte beräknas en FÅP som aldrig kan bli mindre än vad den en gång var vid ett årsskifte (oantastbar)

Efterlevande pension till vuxen och barn. Pensionen betalas ut efter avliden arbetstagare

 • om han eller hon var anställd vid dödsfallet
 • eller får ersättning från arbetsgivaren tecknad AGS-KL eller får arbetskadelivränta som samordnas med sjuk- eller aktivitetsersättning
 • under tid med särskild avtalspension
 • inom sex månader efter det att anställningen upphört
 • till efterlevande vuxen i fem år
 • till efterlevande barn till och med månaden då barnet är 18 år (20 år)

Livränta

 • avgår från anställningen före 65 år utan att ta ut pension
 • betalas ut från 65 år

Intjänad pensionsrätt kan tas ut:

 • livslångt
 • partiellt
 • temporärt före 65 år
 • partiellt och temporärt före 65 år

Skandia administrerar och betalar ut våra pensioner.

Pensionsvalet

Pensionsvalet är valcentralen som placerar ut pensionsavgifterna till de försäkringsbolag som vi väljer. Nyval eller omval ska göras senast 31 december. Blanketter och annan information finns att hämta på Pensionsvalets hemsida. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 december 2016