Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommunala utförare. Vi arbetar med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta. På övergripande nivå styrs Leanlink av den politiskt tillsatta styrelsen och arbetet leds av ledningsgruppen, där stab och affärsområdeschefer ingår.

 Leanlink består av följande affärsområden:

  • Kost & Restaurang
  • LKDATA
  • LSS Funktionsstöd
  • Råd & Stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd & Service

Resultatenhet:

Leanlinks uppdrag och bakgrund

Leanlink arbetar främst med verksamheter som Linköpings kommun valt att konkurrensutsätta. Verksamheterna bedrivs inom ramen för erhållna direkta verksamhetsuppdrag eller upphandlade verksamhetsuppdrag, det vill säga där Leanlink vunnit i en offentlig upphandling. Verksamheterna ska utföra sina uppdrag till den kvalitet och utifrån de kravspecifikationer som anges i respektive avtal.

Gemensam plattform

Leanlink har ett brett spann av verksamheter med olika inriktningar och målgrupper. Även om det dagliga arbetet skiljer sig åt, har det sin grund i vår gemensamma plattform: vår vision, mission, affärsidé och våra kärnvärden, samt styrs strategiskt med utgångspunkt i vår affärsplan.

Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Detta kan översättas till att lita på eller att stödja sig på. Ordet förknippas även med leanfilosofin, som vi arbetar med att införa.

Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på vår kontakt med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Erfarenhetsutbyte och samutnyttjande mellan affärsområdena ska vara en naturlig del i vårt arbete.

Ledning

Leanlinks verksamheter leds av en direktör och en ledningsgrupp. Ledningens viktigaste uppgifter är att vara en resurs för styrelsen samt att leda och styra Leanlinks affärsområden med utgångspunkt i affärsplanen. Leanlinks direktör ansvarar för verksamheterna och är chef för dess ledningsgrupp, där Leanlinks stab och affärsområdescheferna ingår.

 

Per Petersén

Direktör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 75

Barbro Bäck

Chefssassistent och nämndsekreterare

Leanlink

Telefon:

013-20 88 77

Kimmo Immonen

Ekonomichef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 03

Maria Bindå

Personalchef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 45

Mindy Leuchowius

Marknadskommunikatör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 72

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

Camilla Scharff

Affärsområdeschef

Leanlink, Äldreomsorg

Telefon:

013-26 26 46

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef

Leanlink, LKDATA

Telefon:

013-20 65 20

Catrine Andersson

Affärsområdeschef

Leanlink, Stöd & Service

Telefon:

013-26 31 61

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink, Kost & Restaurang

Telefon:

013-20 74 94

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef

Leanlink, LSS Funktionsstöd

Telefon:

013-20 78 97

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att styra Leanlink utifrån dess affärsplan och reglemente. Uppföljning av fattade beslut samt affärsplanens mål och prioriterade aktiviteter säkerställs genom styrelsens arbete med internkontroll.

Leanlink

Telefon: 013-20 60 00

Fax: 013-20 58 03

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
581 81 Linköping

Besöksadress: Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se

Direktör: Per Petersén
per.petersén@linkoping.se
013-20 67 75

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 september 2016