Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kapitalstruktur

Total skuldvolym för Stadshuskoncernen var vid årsskiftet 2016/2017: 16 964 Mkr som fördelades enligt nedan:

Kapitalbindning respektive bolagMkr
Linköpings Stadshus 7 275
Tekniska verken 1 924
Stångåstaden 3 975
Lejonfastigheter 3 101
Sankt Kors 619
Övriga 70
Koncerneliminering -689
Summa 16 964

Kapitalbindningen för Stadshuskoncernens totala räntebärande skulder ser ut
enligt nedan:

Förfallostruktur kapitalbindning Mkr
0-1 år 9 341
2-3 år 4 009
4-5 år 2 025
Mer än 5 år 1 589
Summa 16 964

När det gäller moderbolaget Linköpings Stadshus AB ser kapitalbindningen vid
årsskiftet 2016/2017 ut enligt nedan:

Förfallostruktur kapitalbindningMkr
0-1 år 4 550
2-3 år 2 400
4-5 år 325
Summa  7 275

Normportfölj

Målsättningen med ränteriskhanteringen är att begränsa de på kort sikt negativa effekterna av ränteförändringar i resultaträkningen samt att anpassa ränterisken till ägarrisken i bolaget. En normportfölj har definierats för att ränteriskerna skall spridas. Normportföljen beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldportföljen.

Tidsperiod0-1 år1-3 år3-5 år5-7 år> 7 år
Räntebindning 35% 35% 15% 15% 15%
Normportfölj 20-50% 10-30% 10-30% 10-30%  0-20%

Ränterisken skall hanteras genom utnyttjandet av räntederivatinstrument.

Vill du ta del av mer detaljer kring Stadshus certifikatsprogram, emissionsinstitut eller läsa mer under rating i menyn.

Senast uppdaterad den 14 december 2017