Kapitalstruktur

Total skuldvolym för Stadshuskoncernen var vid årsskiftet 2015/2016: 15 700 Mkr som fördelades enligt nedan:

Kapitalbindning respektive bolagMkr
Linköpings Stadshus 7 200
Tekniska verken 2 300
Stångåstaden 3 400
Lejonfastigheter 2 800
Sankt Kors 580
Övriga 76
Koncerneliminering -656
Summa 15 700

Kapitalbindningen för Stadshuskoncernens totala räntebärande skulder ser ut
enligt nedan:

Förfallostruktur kapitalbindning Mkr
0-1 år 7 195
2-3 år 4 735
4-5 år 2 870
Mer än 5 år 900
Summa 15 700

När det gäller moderbolaget Linköpings Stadshus AB ser kapitalbindningen vid
årsskiftet 2015/2016 ut enligt nedan:

Förfallostruktur kapitalbindningMkr
0-1 år 3 150
2-3 år 2 850
4-5 år 1 200
Summa  7 200

Normportfölj

Målsättningen med ränteriskhanteringen är att begränsa de på kort sikt negativa effekterna av ränteförändringar i resultaträkningen samt att anpassa ränterisken till ägarrisken i bolaget. En normportfölj har definierats för att ränteriskerna skall spridas. Normportföljen beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldportföljen.

Tidsperiod0-1 år1-3 år3-5 år5-7 år> 7 år
Räntebindning 28% 21% 28% 18% 6%
Normportfölj 20-50% 10-30% 10-30% 10-30%  0-20%

Ränterisken skall hanteras genom utnyttjandet av räntederivatinstrument.

Vill du ta del av mer detaljer kring Stadshus certifikatsprogram, emissionsinstitut eller läsa mer under rating i menyn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juni 2016