Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Industrimark i Torvinge/Malmskogen

I samband med handelns utbyggnad, i områdets nordvästra del, har stora investeringar i nya gator, gc-vägar, korsningar och grönytor genomförts. Även övriga delar av Tornby har på senare tid fått en upprustning av framför allt trafiksystemet. En fördjupad översiktsplan (föp) antogs 2001-12-11. Även en fördjupad översiktsplan för ”staden” är framtagen.

Planerna syftar till att skapa en kommunal beredskap för Tornbys framtida utveckling. Detta kan medföra behov av ytterligare stora investeringar i ny- och ombyggnad av gator och leder. Ett sådant är en förlängning av Ullevileden, öster ut till Mörtlösarondellen, för att förbinda Tornby med Mörtlösa och avlasta Kallerstadsleden. Detaljplaneläggning har påbörjats 2009. Tidpunkt för den faktiska byggnationen har inte bestämts.

Tillgänglig byggklar mark

Inom Torvinge/Malmskogen finns i dag cirka 20 hektar disponibel byggklar mark. Huvuddelen ägs av Linköpings kommun. När slutlig ställning tagits till "Torvingeledens" sträckning (se nedan), kommer ytterligare mark bli möjlig att avyttra. För information om ledig tillgänglig byggklar mark till försäljning kontakta teknik- och samhällbyggnadskontoret.

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. För fastigheter som inte debiterats va-avgift tidigare skall anslutnings- och anläggningsavgifter betalas enligt gällande prislistor. För flertalet fastigheter som bildades i kring 1990 råder dock särskilda förhållanden. Kontakt bör tas med Tekniska verken och kommunen i varje enskilt fall för att få besked om vad som gäller.

Företagarförening

Inom området finns företagarföreningen Torvingegruppen. Föreningen har till syfte att bevaka och tillvarata företagarnas intresse i olika sammanhang.

Lediga lokaler

Inom området kan det finnas lediga lokaler i befintliga byggnader. Linköpings kommuns näringslivskontor, Nulink, förmedlar kontakt till berörda fastighetsägare.

Kommunens planer i området Öster om nuvarande detaljplan i Malmskogen pågår ny detaljplan för ytterligare cirka 25 hektar av ett industri-/verksamhetsområde.

Detaljplaneläggning pågår för en ny väg/led (Torvingeleden) från Mörtlösarondellen, i sydöstlig riktning, genom Torvinge industriområde. I en framtid kan Torvingeleden även komma att passera stambanan.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juli 2017