Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Sortera verksamhetsavfall

Avfall till återanvändning

Med återanvändning menas att ett föremål används igen för samma eller liknande ändamål som tidigare.

Exempel: Möbler, byggmaterial, maskiner och lastpallar.

Avfall med producentansvar

Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet. FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att ansluta ditt företag till FTI uppfyller företaget de krav som ställs på det i förpackningsförordningen (SFS 2014:1073). Producentansvaret uppfylls dels genom insamling och återvinning, dels administrativt genom information och rapporter till kunder och myndigheter. Information om hur du ansluter ditt företag till FTI hittar du på deras webbplats.

Avfallslämnaren ska sortera avfallet som omfattas av producentansvaret i följande fraktioner:

 • Förpackningar (av glas, kartong, plast och metall)
 • Returpapper
 • Elektriska och elektroniska apparater
 • Däck och bilar

Avfall till materialåtervinning

Med återvinning menas att avfall förvandlas till en ny råvara. I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Exempel: Skrot, metaller och plast.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är särskilt skadligt för människor och miljö. För farligt avfall gäller särskilda regler för verksamhetsutövare om förvaring, transport och dokumentation. De företagare som inte följer reglerna riskerar att få betala en miljösanktionsavgift. Allt farligt avfall eller behållare med farligt avfall skall tydligt märkas med innehållsuppgifter.

Exempel: Spillolja, batterier, lösningsmedel och elavfall.

Mer information hittar du på sidan:

Brännbart avfall

Brännbart avfall är ett organiskt avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Förbränning av avfall anses således som återvinning av energi. Den som har verksamhetsavfall ska sortera ut brännbart avfall och brännbart farligt avfall från övrigt avfall. Förvara gärna avfallet torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Det går bra att transportera brännbart avfall med andra fraktioner om de förvaras i olika kärl på fordonet.

Exempel: Trä och plast.

Matavfall

Genom att sortera ut matavfall kan vi möta det nationella målet för återvinning och samtidigt ta vara på både energin och näringen i maten: biogas som kan användas till fordonsbränsle och biogödsel som kan ersätta konstgödsel i lantbruket. Tekniska verken besöker verksamheter för att påbörja insamlingen, antingen via gröna påsen för små avfallsmängder, Gröna linjen med säck för till exempel skolor och restauranger eller containrar för till exempel stormarknader.

Övrigt organiskt avfall

Exempel på övrigt organiskt verksamhetsavfall är vissa typer av slam eller vissa rester från livsmedelsproduktion vid slakterier. Detta avfall kan samlas in och komposteras till jord eller förbrännas till energi. Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på soptipp).

För mer information om lösningar för avfallsinsamling hänvisas till Tekniska verken och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).

Avfall till deponi

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. Avfall som ska deponeras måste kategoriseras innan det får lämnas på deponi. Det innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och dess sammansättning.

Exempel: Gips, isolering, fönsterglas, trasigt porslin, trasiga dricksglas och annat byggavfall som ej är återvin

ningsbart.

Mer information om deponiavfall:

Mer information

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg där man ständigt ska sträva mot det första steget och undvika deponering.

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

 1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras.
 2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. De samlar in brukbara objekt som de sedan säjer i secondhandbutiker.
 3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för åtta avfallsslag bland annat: returpapper, däck, förpackningar och bilar.
 4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.
 5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2018