Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Buller från byggarbetsplatser

Bullerstörning från byggarbetsplatser är vanligt och det är framförallt buller tidigt på morgonen, sent på kvällen och på helger som stör närboende.

Förebyggande bulleråtgärder

Förebygg att närboende störs av byggbuller genom att beakta följande punkter:

 • Störande arbete bör inte äga rum mellan kl 22.00 och 07.00. Beakta även gällande norm för buller inomhus, i första hand i utrymmen för sömn och vila.
 • Undvik störande arbete under helger då omgivningen är mer störningskänslig.
 • Samråd bör ske redan på projekteringsstadiet med exempelvis teknik- och samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret, polis och byggföretag.
 • Välj metoder som ger den minsta bulleralstringen redan på projekteringsstadiet, till exempel genom att buller- och miljökrav anges i anbudshandlingar vid upphandlingen av ett projekt.
 • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt det är möjligt genomföras samtidigt för att minska olägenheterna.
 • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underentreprenörer.
 • Upplag av material och andra kringfunktioner ska inte tillåtas i samband med stora byggprojekt under längre tid än vad som behövs för det egentliga byggnadsprojektet.
 • Minska bullret från arbetsmaskiner och arbetsredskap som används vid byggarbetsplatser. Ibland kan det vara fördelaktigt att använda två maskiner för att förkorta användartiden.
 • Informera kringboende genom skriftligt meddelande i brevlådan om hur bygget kan störa och hur länge störningarna kommer att hålla på.

Riktvärden

Naturvårdsverket har i NFS 2004:15 ”Allmänna råd för buller från byggplatser” angett riktvärden för bedömning av störande byggbuller.

Om bullerklagomål uppstår

Vid klagomål på byggbuller bedömer miljökontoret om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Kriterierna för en sådan störning är att den inte ska vara ringa eller helt tillfällig. Bedöms störningen utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa, Bedöms störningen utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa, informerar miljökontoret fastighetsägaren om klagomålet vilken får möjlighet att frivilligt göra utredningar och åtgärder. Gör fastighetsägaren inte det frivilligt kan miljökontoret ställa krav på till exempel ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar för störande arbete.

Mätmetod för byggbuller

Mätning av externt buller från byggplatser utförs enligt tillämpliga delar av Naturvårdsverkets rapport 5417 ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller”.

Bullerstörning i bostadsmiljö, se sidan:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016