Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Bestorps Sågverk

Bestorps Sågverk var verksamt 1903-1958. En tjärfabrik och impregnering av virke har gjort att området idag är förorenat med dioxiner. Det pågår utredning för att se hur området kan saneras.

Runt 1942 byggdes en tjärfabrik på sågverksområdet. Tjärfabriken var i drift under sex till sju år och producerade tjära, terpentin och träkol. Från mitten av 1940-talet fram till nedläggningen 1958 sprayades virket med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Sprinklersystemet var placerat i såghuset (nuvarande båthuset), den enda konstruktion som idag återstår av sågverket. Vagnar transporterade sedan virket upp till brädgården, som idag utgörs av villaområde, förskola och servicehus (se karta 2).

Hösten 2007 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning som följdes av ytterligare undersökningar motsvarande en huvudstudie under 2010 till 2012. Undersökningarna innefattade provtagning och analys av jord, grundvatten och sediment och visar att området där impregnering har utförts (sågverksområdet; se karta 1) är kraftigt förorenat med i huvudsak dioxin. Av huvudstudien framgår att dioxinförekomsterna bedöms utgöra hälsorisker för människor och husdjur som vistas i och runt båthuset samt risker för miljön i området. Kommunen har sedan täckt området i och runt huset med ca 2 dm rent grus och satt upp skyltar som avråder barn och husdjur från att vistas där. Detta eftersom småbarn och djur är särskilt känsliga för exponering från förorenade dammpartiklar i marken och på husväggar.

Indikationer finns även på en pågående spridning av dioxin från området med grundvatten och genom erosion av partiklar. Även strandnära sediment har mycket höga halter av dioxiner. Kommunen har satt upp skyltar som varnar för riskerna med att få sediment på sig. Under 2013-2014 gjordes fördjupande undersökningar i syfte att ytterligare avgränsa föroreningarna i marken och sedimenten. Vid denna undersökning gjordes även analyser på fisk från området för att se om dessa innehåller dioxiner. Det är svårt att dra slutsatser utifrån de begränsade fiskprover som tagits men generellt tar mager fisk (abborre, gädda, och gös) upp mycket mindre dioxin än fetare fisk (ål, öring och lake). Detta eftersom dioxin är fettlösligt. Växter tar generellt inte upp dioxin, med undantag av morötter, men bär och närodlade grödor bör om möjligt sköljas och skalas på grund av att förorenad jord kan finnas på dem.

I den före detta brädgården (se karta 1 och 2) har dioxiner påträffats i den gamla markytan i halter som överstiger riktvärdet. Den gamla markytan har täckts över med en halvmeter rena jordmassor innan bostadshus och förskola uppfördes på platsen. På grund av att dioxinet ligger relativt djupt bedöms hälsoriskerna med dioxiner som mycket små så länge det inte grävs upp. Dioxin finns även i branta slänter i det omgivande skogsområdet, främst i det otillgängliga spånupplaget (se karta 3), där täckskiktet kan vara tunnare.

Under 2015 har kommunen fått statsbidrag för undersökningar av mark och sediment vid båthuset. Undersökningarna görs för att få information om hur området runt båthuset sedan kan saneras på bästa sätt.

Karta 1: Flygfoto på sågverket från 1957 med utbredning av de olika verksamheterna.  © Lantmäteriet.

Karta 2: Utbredning av de olika sågverksamheterna och dåvarande byggnader på aktuell fastighetskarta.

Karta 3: Provpunkter som ingår i huvudstudien på den före detta spåndeponin markerade på aktuell fastighetskarta.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016