Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om kommande sanering vid Bestorps sågverk.

När startar saneringen?

Saneringen kommer att genomföras 2019.

Varför tar det så lång tid?

Naturvårdsverket avgör vilka projekt som ska beviljas statsbidrag. Bedömningen utgår från projekt över hela landet och vilka risker som är kopplade till respektive projekt. Ju högre risk det förorenade området utgör, desto större chans till statsbidrag.

Vad görs just nu?

Planeringen av entreprenadarbetet har inletts.

Hur kommer Bestorps Båtklubb att påverkas?

Kommunen har regelbundna träffar med styrelsen för Bestorps båtklubb för att försöka hitta så bra lösningar som möjligt för efterbehandlingsåtgärden. Båtklubbens styrelse informerar sina medlemmar löpande.

Hur mycket kommer saneringen att kosta?

Kommunen har blivit beviljade bidrag på 42 miljoner kronor.

Var kommer saneringen att ske?

Saneringen sker på det före detta såghusområdet. Åtgärder planeras även för strandnära sediment.

Varför saneras inte hela området?

Den största dioxinföroreningen finns inom såghusområdet. Genom att sanera det området tas större delen av föroreningen bort. På övriga delar har en bedömning gjorts att halterna är så låga att de inte utgör någon risk.

Vad är dioxin?

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande egenskaper. De har aldrig tillverkats kommersiellt, utan bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av kemiska produkter som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, t.ex. sopförbränning. I Bestorp härstammar föroreningen från impregnering av trä med preparat som innehållit dioxiner.

Dioxiner ingår bland de långlivade organiska föroreningarna med allvarliga hälso-och miljöfarliga egenskaper som det finns särskilda EU-bestämmelser om inom POP-förordningen (POP= persistent organic pollutant).

Hälsoeffekter?

Exponering kan leda till reproduktions-, beteende- och hormonstörningar, försämrat immunförsvar m.m.

Hur får man det i sig?

Människor får främst i sig dioxiner via livsmedel, såsom fisk, kött, mjölk och ägg. Dioxin är partikelbundet och binder hårt till jord. Genom intag av dioxinförorenad jord och inandning av förorenat damm på sågverksområdet kan exponering ske. Kommunen har sedan tidigare vidtagit tillfälliga åtgärder för att minska risken för exponering av dioxin. Marken i och utanför det gamla såghuset har fyllts upp med rena massor, fotbollsmålen på gräsplanen har tagits bort för att inte locka till onödig exponering, gräset har klippts högre och skyltar med rekommendationer har satts upp.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 maj 2017