Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om kommande sanering vid Bestorps sågverk.

När startar saneringen?

Kommunen avser att söka bidrag under år 2016 och förhoppningen är att saneringen startar under år 2017.

Varför tar det så lång tid?

Naturvårdsverket avgör vilka projekt som ska beviljas statsbidrag. Bedömningen utgår från projekt över hela landet och vilka risker som är kopplade till respektive projekt. Ju högre risk det förorenade området utgör, desto större chans till statsbidrag.

Vad görs just nu?

Under hösten 2015 genomfördes undersökningar som syftade till att förbereda för kommande åtgärd, bland annat:

  • geotekniska undersökningar
  • undersökningar i mark i syfte att förklassificera massor så att de blir rätt behandlade
  • undersökning av förorening i byggnaden för att klargöra om hela byggnaden behöver rivas
  • kompletterande sedimentundersökningar för att bedöma hur sedimenten ska åtgärdas

Undersökningarna har i stort bekräftat tidigare bedömningar, vilket innebär att marken saneras på så gott som hela sågverksområdet. Djupast schaktas det runt båthusets norra del. Hela båthuset behöver rivas. Strandnära sediment behöver åtgärdas.

Under maj – aug 2016 pågår projektering av efterbehandlingsåtgärden, vilket innebär att det tas fram tekniska beskrivningar och mängdförteckning för att kunna upphandla en entreprenör.

Hur kommer Bestorps Båtklubb att påverkas?

Kommunen har regelbundna träffar med styrelsen för Bestorps båtklubb för att försöka hitta så bra lösningar som möjligt för efterbehandlingsåtgärden. Båtklubbens styrelse informerar sina medlemmar löpande.

Hur mycket kommer saneringen att kosta?

Utredningarna pågår och det är därför inte klart hur mycket saneringen kommer att kosta.

Var kommer saneringen att ske?

Saneringen sker på det före detta såghusområdet. Mindre åtgärder planeras även för strandnära sediment.

Varför saneras inte hela området?

Den största dioxinföroreningen finns inom såghusområdet. Genom att sanera det området tas större delen av föroreningen bort. På övriga delar har en bedömning gjorts att halterna är så låga att de inte utgör någon risk.

Vad är dioxin?

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande egenskaper. De har aldrig tillverkats kommersiellt, utan bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av kemiska produkter som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, t.ex. sopförbränning. I Bestorp härstammar föroreningen från impregnering av trä med preparat som innehållit dioxiner.

Dioxiner ingår bland de långlivade organiska föroreningarna med allvarliga hälso-och miljöfarliga egenskaper som det finns särskilda EU-bestämmelser om inom POP-förordningen (POP= persistent organic pollutant).

Hälsoeffekter?

Exponering kan leda till reproduktions-, beteende- och hormonstörningar, försämrat immunförsvar m.m.

Hur får man det i sig?

Människor får främst i sig dioxiner via livsmedel, såsom fisk, kött, mjölk och ägg. Dioxin är partikelbundet och binder hårt till jord. Genom intag av dioxinförorenad jord och inandning av förorenat damm på sågverksområdet kan exponering ske. Kommunen har sedan tidigare vidtagit tillfälliga åtgärder för att minska risken för exponering av dioxin. Marken i och utanför det gamla såghuset har fyllts upp med rena massor, fotbollsmålen på gräsplanen har tagits bort för att inte locka till onödig exponering, gräset har klippts högre och skyltar med rekommendationer har satts upp.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016