Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering som man måste följa.

Installationsanmälan

Om du ska installera ett aggregat som innehåller minst 10 kg köldmedium måste du först anmäla det till miljökontoret. Blanketter för anmälan hittar du hos ackrediterade kylföretag.

Acrediterade kylföretag hittar du hos:

Förändringar i lagstiftningen om f-gaser!

Kom ihåg!

Från och med den 1 januari 2017 ska köldmedieaggregat som har fyllnadsmängd på mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekvivalenter läckagekontrolleras årligen.

Den 1 januari 2015 började en ny EU- förordning om f-gas att gälla (EU 517/2014). EU-förordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser. En förändring är att det nu är typen av köldmedium, kopplat till dess växthuspåverkan, som avgör om och hur ofta ett aggregat ska läckagesökas.

Det är ett begrepp som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) som styr rapporteringen framöver. En koldioxidekvivalent är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid..

På Allt om f-gas webbplats finns ett hjälpmedel för omräkning till CO2eq, se länken.

Ändringen innebär också att de tidigare intervallgränserna för läckagekontroll på 3, 30 och 300 kilo nu ersätts med 5, 50 och 500 ton CO2e.

 

Läckagekontroll

Aggregat med minst 3 kg och mer än 5 ton CO2 eq köldmedium ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år (se tabell nedan). Kontrollen ska göras av ett acrediterat kylföretag.

Läcksökningen har ändrats från kg till CO2 eq.

Mängd CO2 eq i aggregatet Intervall för läcksökning*
5-<50 ton Minst var 12:e månad
50-<500 ton Minst var 6:e månad
500 ton och mer Minst var 3:e månad

*Kontrollfrekvens får halveras när du installerat ett läckagevarningssystem  för upptäckt av läckage vid anläggningar med minst 5 ton CO2 eq. Aggregat som innehåller mer än 500 ton måste ha ett system för upptäckt av läckage.

Registerföring

Operatör/brukare av applikationer med  5 ton CO2 eq köldmedier eller mer är ansvarig för att åtgärder på kylsystemet registerförs.

Årlig rapportering

För stationära anläggningar gäller att resultaten från den återkommande läckagekontrollen årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, ska rapporteras till tillsynsmyndigheten till exempel bygg- och miljönämnden (eller motsvarande i den kommun där köldmedieanläggningen är placerad) eller länsstyrelsen om den totala köldmediemängden vid anläggningen är minst 10 kg. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör/brukare som har ansvaret för kontroll och rapportering.

Blankett för årsrapport finns hos ackrediterade kylserviceföretag. Observera att kontrollrapport för periodiserad kontroll ska, för registerföring, behållas av operatören.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckningen och vilken anläggning (till exempel ”Restaurang Smörblomman”) rapporten gäller för, eftersom de uppgifterna underlättar miljökontorets arbete. Det är också viktigt att köldmediemängderna summeras. Endast årsrapporten ska skickas till bygg- och miljönämnden.

Miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse av dessa bestämmelser utgår miljösanktionsavgifter.

FörseelseMiljösanktionsavgift

Utebliven läckagekontroll

5 000 kr
Utebliven anmälan av nya aggregat 5 000 kr
Försenad årlig rapportering 1 000 kr

Om du vill veta mer

Mer information kan du få från miljökontoret, Naturvårdsverket eller via Allt om f-gaser. Du kan också kontakta något av de ackrediterade kylserviceföretag som utför kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018