Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Symptom och diagnos

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Det är en läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning. Därefter är det kommunens arbetsterapeut som utreder din förmåga att klara dagliga aktiviteter.

Demens är ett samlingsnamn på flera sjukdomar. Några exempel på demenssjukdomar är: Alzheimers sjukdom, Vaskulär demenssjukdom, Frontotemporal demens och Lewykroppsdemens.

Om du själv eller din närstående har problem med närminnet så vänder ni er till en läkare på vårdcentralen för en demensutredning. En utredning kan bestå av flera olika delar, till exempel provtagning, röntgen och arbetsterapeutisk bedömning. En del av undersökningen handlar om att utesluta andra sjukdomar. Läkaren skickar därefter en remiss till kommunens arbetsterapeut som utreder din förmåga att klara dagliga aktiviteter. Det ingår också tester av minnet. När diagnosen är klar skickar läkaren en remiss till en sjuksköterska för årlig uppföljning.

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen och dess symptom, kännedom om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd hur ni ska få vardagen att fortgå.

Anhörigcenter riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. De erbjuder enskilda stödsamtal, taktil massage och olika former av samtals- och intressegrupper.

Anhörigbidrag är en ekonomisk uppskattning till för anhöriga som utför omfattande insatser och/eller tillsyn åt sin närstående som är över 65 år. Individuellt anhörigstöd är ett stöd för att ge anhörige möjlighet till "egen tid" och avlastning. Du kan läsa mer om stöd till anhöriga via länken nedan.

Dagverksamhet är en behandling av demenssjukdomen där du som sjuk erbjuds goda dagar med fasta rutiner, känsla av tillhörighet i social samvaro samt välplanerade aktiviteter utifrån önskemål och behov. Dagverksamhet är även en del av anhörigstöd.

Öppna dagverksamheten erbjuder eftermiddagsgrupper för dig med demenssjukdom samt anhörigavlastning. Att delta i verksamheten kräver inget beslut från socialförvaltningen.

Dagverksamhet erbjuder längre och fler dagar i veckan på verksamheten för dig med demenssjukdom. Att delta i Dagverksamhet kräver beslut från socialförvaltningen. 

Kommunala demensteamet är ett stödteam som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Du kan bland annat få lotsning genom sjukdomsförloppet och stöd i att hitta rätt insatser. Demensteamets sjuksköterskor gör även årlig uppföljning av demenssjukdom på remiss av din läkare på vårdcentralen.  

Du kan vända dig till arbetsterapeuterna på Kommunrehab när du är i behov av hjälpmedel eller om du är i behov av anpassning av miljön. Vi kan även ge råd om dagliga aktiviteter och fallprevention. Vi besöker dig i ditt hem för att bedöma behovet. 

Det finns hjälpmedel som kan underlätta när man har minnesproblem. Du kan läsa mer om olika hjälpmedel via länken nedan. Kognitiva hjälpmedel kan till exempel hjälpa dig om du har svårt att hitta eller planera din vardag. Om hjälpmedlen sätts in i ett tidigt skede så kan de bidra till att dina förmågor bibehålls längre och ökar känslan av att fungera självständigt. Hjälpmedlen är ett komplement och ersätter inte mänsklig kontakt/omvårdnad. 

Du kan också besöka Hagdahlska seniorcenter som har en visningsmiljö där man kan få se olika hjälpmedel som kan underlätta vid minnesproblematik.

Mobilt trygghetslarm - lägg till länk

Hemtjänsten består av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. Du kan själv välja vilken utförare som ska utföra tjänsterna.

I vissa geografiska områden finns det speciella demensarbetslag. Dessa brukar kallas DAL. Här har personalen speciell utbildning inom demensområdet och erbjuder personcentrerat stöd i hemmiljö och nära samarbete med närstående.

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Du kan vända dig till Överförmyndarenheten för att ansöka om God man. En God man bevakar dina intressen och stödjer dig så att din ekonomi sköts. Som anhörig kan du även få hjälp att upprätta en fullmakt för att kunna hjälpa din närstående med olika ärenden. 

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men om omvårdnadsbehovet blir för stort kan du behöva flytta in på ett särskilt boende. Kommunen har gruppbostäder som är inriktade på demenssjukdom.

Växelvård är en form av anhörigstöd som innebär att personen med en demenssjukdom bor periodvis hemma och periodvis i tillfälligt vårdboende. De flesta växelvårdsplatser finns på Omsorg Åleryd och Ekhults vårdboende.

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttidsplatser finns på flera ställen i kommunen och det finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. 

 

Du ansöker om både växelvård och korttidsboende via äldrelotsarna på socialförvaltningen.

Vårdbostad för personer med demenssjukdom är ett särskilt boende där det finns omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Du kan få sjukvårdsinsatser utförda direkt på boendet. En ansvarig sjuksköterska finns tillgänglig vardagar och övrig tid finns jourverksamhet. En primärvårdsläkare, arbetsterapeut och fysioterapeut är också knutna till boendet.

Varje lägenhet har pentry, wc och dusch och oftast tvättmaskin och torktumlare. Gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro och aktiviteter finns också på boendet. 

Arbetssätt inom omsorgen vid demens

I Linköping får du omsorg och vård som bygger på nationella riktlinjer och en personcentrerad omvårdnad. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du får. Det finns flertalet metoder och verktyg som vi använder oss av. Nedan nämner vi några. 

Den personcentrerade omvårdnaden utgår från personens värderingar, önskemål och rutiner och syftar till att ge bekräftelse och acceptans. En personcentrerad vård och omsorg sätter fokus på personen snarare än demenssjukdomen och syftet är att göra din vård och omsorg mer personlig. Har du en annan kulturell eller språklig bakgrund ingår det också att ta hänsyn till om du har några särskilda behov relaterat till detta.  

Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetasverktyg för omvårdnadspersonalen för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att vi anpassar vården efter dina vanor och önskemål. Levnadsberättelsen fyller du och/eller dina närstående i och omvårdnadspersonalen kan finnas med som ett stöd. Levnadsberättelsen är extra viktig när minnet sviktar. 

Beteendemässiga och psykiska symptom drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symptomen innebär en minskad livskvalité och kräver ett gott bemötande och en god omsorg. Likaså en tydlig struktur i omvårdnaden.

Det finns ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Du kan läsa mer om registret nedan.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet, boende samt stöd till anhöriga. 

Ibland ställs vi inför besvärliga situationer med symtom och beteenden som är svåra att bemöta och där det finns risk för att personen skadar sig. Ibland används tvångsåtgärder som begränsar personen tex sätta brickbord eller bälte på rullstolen samt låsa dörren. Nollvisionen arbetar för att man ska undvika tvångsåtgärder inom demensvård. 

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 mars 2017