Få god man eller förvaltare

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Endast om det behövs

God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är mindre ingripande för personen. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen.

Vem kan få god man?

Grunden för att få god man är att en person har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att personen behöver hjälp inom ett eller flera av områdena bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Att bevaka rätt innebär att den gode mannen bevakar att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till. Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom. Gode mannen bevakar att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till. Denna del kallas sörja för person.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador.

Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap.

Försvagat hälsotillstånd så som allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor kan utgöra grund för ett godmanskap.

Missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden kan ses som liknande förhållanden och kan vara grund för ett godmanskap.

Vem kan få förvaltare?

För förvaltarskap krävs förutom det som krävs vid ett godmanskap, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett arvode för sitt uppdrag.

Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 10 000 kr per år.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor.

Så här ansöker du om god man eller förvaltare

Egen ansökan

För dig som själv är i behov av god man eller förvaltare. Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten Ansökan om god man - egen ansökan. Du hittar blanketten längre ner på sidan.
  2. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från biståndsbedömare.
  3. Skicka blanketten och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till tingsrätten i Linköping. Tingsrättens kontaktuppgifter hittar du på blanketten.

Ansökan från anhörig

En ansökan kan även genomföras av förälder, den enskildes make/maka, sambo eller närmaste släkting.

Fyll i blanketten Ansökan om god man - från anhörig. Du hittar blanketten längre ner på sidan.

Följ sedan steg 2 och 3 i texten ovan under rubriken Egen ansökan.

Anmälan

Anmälan om behov av god man kan även utföras av andra, till exempel socialtjänst eller sjukvård. 

  1. Fyll i blanketten Anmälan till överförmyndarnämnden. Blanketten hittar du längre ner på sidan.
  2. Skicka med handlingar som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Detta kan vara till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller skrivelse från biståndsbedömare.
  3. Skicka anmälan  och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till överförmyndarenheten.

Blanketter för ansökan om anmälan om god man/förvaltare (LÄNKAR/blanketter)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2017