Familjehem

Har du tid, engagemang och plats att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Tänk att få möjligheten att hjälpa ett barn till en stabilare uppväxt och tryggare framtid.

Det som behövs är din kompetens som förälder. Att finnas där med hjälp, tålamod och kärlek. Behovet är stort. Även om det bara är under en kort tid så betyder din insats oändligt mycket.

Vad är ett familjehem?

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

När ett barn flyttar till familjehem kan det vara tillfälligt för att ge föräldrarna tid att lösa sina svårigheter. I andra fall kan barnet behöva bo under en längre period i ett familjehem, ibland under hela uppväxttiden. Oavsett hur länge ett barn bor i ett familjehem är det viktigt att barnet får behålla kontakten med sitt biologiska nätverk.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemsgruppen om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade.

Vilket stöd får familjehem?

I anslutning till utredningen ges blivande familjehem en grundutbildning. Den består av åtta sammankomster.

Familjehemmet har främst kontakt med den familjehemssekreterare som ansvarar för det placerade barnet. Varje familjehem har också en särskild familjehemskonsulent som är där för att ge dig handledning och stöd när det behövs, även efter kontorstid.

Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför och består av en arvodes- och en omkostnadsersättning.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?
Nej, det finns ingen åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.

Behöver man någon speciell utbildning för att bli familjehem?
Nej, det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg.

Kan man bli familjehem om man är ensamstående?
Ja, det är inget hinder. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser. Ibland kan man få vänta längre på att få ett barn som passar.

Kan man bli familjehem om man arbetar heltid?
Ja, men det kan ibland vara svårt eftersom man behöver kunna ta ledigt när det behövs. I början när barnet har kommit till familjehemmet och när det gäller barn under skolåldern kan en förälder behöva vara hemma och ersätts då av socialtjänsten för lönebortfall.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?
Ja, för det allra mesta. Riktigt små barn behöver inget eget rum.

Måste man bo i samma kommun som barnet?
Nej, det behöver man inte. Men i första hand söker vi på Linköpings kommun familjer inom två timmars bilresa till Linköping, för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (föräldrar, vänner) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet.

Kan man påverka vilket barn som kommer till ens familj?
Ja, som familjehem kan man ha önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen och diskutera detta med familjehemsenheten. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr.

Får man någon utbildning?
Linköpings kommun tillhandahåller en grundkurs för alla blivande familjehem. På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till då man blir familjehem. Bland annat talar vi om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. Vi ordnar även särskilda utbildningar för släktingar som är familjehem. 

Vilket stöd får man som familjehem?
Familjehemmet får regelbundet stöd av sin familjehemssekreterare. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller egentligen vad som helst som rör rollen som familjehem. Om familjen behöver extra stöd och handledning kan de få extern handledning av exempelvis psykolog. Om behovet uppstår kan ett familjehem få avlastning av en annan familj.

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?
Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller hur ofta och var barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?
Socialtjänsten gör minst två hembesök per år för att träffa barnet. Familjehemmet har en egen handläggare som regelbundet ger handledning, råd och stöd.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?
Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vet man hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?
Nej, det är ytterst sällan som man från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra och prognosen därför är dålig, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?
När ett barn har bott i sitt familjehem över tre år ska socialtjänsten enligt lagen pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker deras band till barnet och deras möjligheter att fatta beslut om skolgång etc. En vårdnadsöverflyttning innebär så gott som alltid att barnet blir kvar i familjehemmet men det är ändå inte likvärdigt med en adoption.

Hur är barnen som flyttar till familjehem?
Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Deras föräldrar klarar av olika anledningar inte av sin föräldraroll. Det alla de här barnen delar är att de tvingats separera från sina föräldrar. Reaktionen på den separationen är individuell. Vissa barn är märkta av sin uppväxtmiljö och det kan avspegla sig i deras beteende.

Vad krävs för speciella uppdrag?
När det gäller speciella uppdrag, att till exempel ta hand om barn med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett sådant barn. Ofta behöver också en av de vuxna vara hemma på del- eller heltid.

Vad är skillnaden mellan fosterhem och familjehem?
Ingen, det är samma sak. Ordet fosterhem ersattes på 80-talet av familjehem och används inte längre i officiella sammanhang.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om uppdraget som familjehem. Du är välkommen att kontakta våra familjehemskonsulenter.

Resursgruppen

Telefon: 013-20 66 00

E-post: Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Familjehemskonsulenter:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30
Christina Jislind, 013-20 68 92

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017